Leverancierskrediet is de olie die de bedrijfsprocessen soepel moet laten lopen. Er zal nog meer beroep op worden gedaan als gevolg van de voortdurende krappe bancaire financiering. Het is dan ook belangrijk om recente financiële informatie snel en betrouwbaar beschikbaar te hebben voor betrokken partijen.

Waar bedrijven tot voor kort voor de financiering bij hun huisbank terechtkonden, is dit kanaal sinds de kredietcrisis (of schuldencrisis?) opgedroogd. Eerst omdat de banken in problemen zaten en nu omdat de nieuwe bankregels onder Basel-III een hogere eigen kapitaalspositie opleggen. De banken zullen dus óf kapitaal moeten aantrekken óf de leningen moeten afbouwen om aan de nieuwe kapitaalvereisten te voldoen. De vraag voor bedrijven zal niet zijn welke rente op een lening moet worden betaald, maar eerder of een lening verstrekt zal worden. Voor de historische ontwikkeling van het eigen vermogen van banken in Nederland in de afgelopen eeuw geeft het Kwartaalbericht  juni 2010 van de Nederlandsche Bank een waardevolle inkijk. In honderd jaar is het eigen vermogen van bancaire instellingen van ruim 30% naar minder dan 5% gezakt.

Welke financieringsalternatieven zijn er voor het bedrijfsleven?
Investeerders, Private Equity Funds al dan niet onder garantie van de Staat, familie en vermogende particulieren of toch de leveranciers. Alle mogelijkheden zijn in de race, maar de verwachting is dat het leverancierskrediet nóg belangrijker zal worden. Bedrijven met groeiperspectief doen er goed aan hiermee rekening te houden.

Leverancierskrediet: bedrijfsactiviteiten kunnen niet zonder!
Leverancierskrediet is een noodzakelijk onderdeel van de financiering van de bedrijfsactiviteiten. Om dit krediet als afnemer te krijgen en de leverancier in de gelegenheid te stellen het risico van niet terugbetalen te kunnen inschatten, zijn de historische betalingservaring en de recente financiële gegevens van essentieel belang.
De credit manager kan op basis hiervan het kredietbeleid vormgeven. In deze context is het onverstandig om het Europese besluit tot ontheffing van de deponeringsplicht voor kleine bedrijven over te nemen in de nationale wetgeving.

Digitale aanlevering vermindert de administratieve rompslomp
Er is goed nieuws op administratief gebied: vereenvoudiging en digitalisering van de jaarstukken maakt het mogelijk dat de accountant betrokken partijen, bank en leveranciers via de Kamer van Koophandel tijdig en betrouwbaar  informeert over de ontwikkelingen.
Op woensdag 31 maart 2010 zijn de eerste Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) via de zogeheten Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV), ofwel het Rapportage Portaal, succesvol aangeleverd bij Rabobank, ING en ABN AMRO. Deze wijze van aanlevering maakt deel uit van het Standard Business Reportingprogramma, dat is geïnitieerd door de overheid. Met SBR kunnen ondernemers samen met hun accountant of administratiekantoor gemakkelijk en veilig financiële rapportages digitaal aanleveren aan: banken, KvK, CBS en de Belastingdienst. Dit betekent minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen.

Wetgeving
Voor bedrijven in Nederland geldt een termijn van maximaal dertien maanden na afsluiting van het boekjaar voordat de cijfers bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd moeten zijn. Gezien de enorme veranderingen in het economisch klimaat is deze termijn veel te lang; gelukkig beseffen veel bedrijven dat en voorzien zij Kamer van Koophandel, informatiebureaus en kredietverzekeraars veel sneller van de jaarcijfers en zelfs van interim-cijfers. Waarom zou de ontwikkeling niet genormaliseerd kunnen worden en in de wetgeving verankerd? Transparantie en een level playing field in ondernemend Nederland versterken enerzijds de concurrentie kracht en vergroten anderzijds de mogelijkheid om de crediteuren financiering te versterken met zicht op het risico van non-betaling!

Auteur: Ir. W.J. Pepping, Atradius Credit Insurance

Bron: De Credit Manager