De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Het doel van de wet is dat uitzendbureaus al hun werknemers onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken. Daarvoor moeten alle uitzendbureaus gaan voldoen aan een certificeringsplicht. Hiermee wordt de kwetsbare positie van arbeidsmigranten verbeterd en het speelveld voor alle uitleners gelijk getrokken.

Te veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Mensen die hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Dit is een verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en uitzendbureaus. Het wetsvoorstel verplichte certificering zorgt voor de aanpak van malafide uitzendbureaus. Dit is een belangrijk onderdeel in de gehele aanpak. Daarom wil minister Van Gennip haast maken met de invoering van dit wetsvoorstel.

Het verplichte certificeringsstelsel is een van de belangrijkste aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van de heer Emile Roemer.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden. Na ommekomst van het advies zal het wetsvoorstel in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer gaan, waarna in 2024 alle uitzendbureaus een certificaat moeten aanvragen.

Voor het uitgeven van certificaten wordt komend jaar een nieuwe organisatie opgericht die in de zomer van 2024 operationeel moet zijn. Om te zorgen dat uitzendbureaus zo vroeg mogelijk een certificaat aanvragen, worden ze via een ingroeimodel gestimuleerd om voor 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Daarvoor moet het uitzendbureau voldoen aan de eisen voor het certificaat.

De Arbeidsinspectie wordt vanaf 2023 uitgebreid om te handhaven op de certificeringsplicht. De Arbeidsinspectie gaat handhaven vanaf het moment dat uitzendbureaus in staat zijn gesteld om een certificaat te krijgen. Dat zal, afhankelijk van de parlementaire behandeling en de uitvoering, op 1 januari 2025 zijn. Vanaf dat moment zullen uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten (waaronder arbeidsmigranten) beschikbaar stellen, beboet worden. Ook inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen een boete krijgen.

Bron: Rijksoverheid