Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) constateert dat betaaldiensten in Nederland nog altijd goed bereikbaar zijn. Het MOB zal de gevolgen van SEPA-wetgeving analyseren en stemt in met de inrichting van een Nederlandse betaalentiteit. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de op 6 december gehouden vergadering van het MOB.

Betaaldiensten in Nederland blijven goed bereikbaar

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft in haar ‘Bereikbaarheidsmonitor 2010’ met tevredenheid geconstateerd dat er geen bereikbaarheidsknelpunten voor betaaldiensten zijn. Ondanks de verschuivingen in het bankenlandschap, zoals de samenvoeging van Fortis met ABN-AMRO en de integratie van ING en Postbank, zijn consumenten en ondernemers nog steeds tevreden over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten. Consumenten geven, afhankelijk van de doelgroep, gemiddeld een 7,5 – 8,0 en ondernemers een 7,1. Geldautomaten zijn meestal nabij en openingstijden van bankkantoren in combinatie met internetdiensten zijn dekkend. De wensen van ondernemers hebben vooral betrekking op de bereikbaarheid van de diensten voor het afstorten van contant geld. De verwachting is dat in de toekomst een verdere verschuiving van fysieke naar digitale betaaldiensten zal plaatsvinden, vooral via internetbankieren.

De bereikbaarheidsmonitor toetst driejaarlijks in hoeverre de generieke bereikbaarheid van betaaldiensten ten opzichte van de nulmeting in 2007 is veranderd. Daarnaast brengt deze ontwikkelingen en trends op het gebied van toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten in kaart. De monitor richt zich op consumenten en ondernemers, en besteedt speciaal aandacht aan kwetsbare groepen: ouderen, mensen met en functiebeperking, mensen zonder internet en laagopgeleiden/inactieven. Het rapport is toegezonden aan de Minister van Financiën.

MOB gaat gevolgen SEPA-wetgeving analyseren

De Single Euro Payments Area (SEPA) komt dichterbij omdat Europese wetgeving de overgang naar Europees betalingsverkeer gaat verplichten. In dit kader komt de Europese Commissie binnenkort met een ontwerpverordening die regelt dat consumenten en bedrijven alleen nog kunnen betalen of incasseren op basis van Europese standaarden en het International Bank Account Number (IBAN). Verwachting is dat zij daartoe eind 2012 worden verplicht voor het overschrijven van gelden en eind 2013 voor de incasso’s. De tijd begint te dringen. Het MOB heeft besloten te analyseren wat de gevolgen van deze wetgeving zijn voor de tijdlijnen van de Nederlandse migratie. Uit de tweede SEPA-migratiemonitor van DNB blijkt dat eind 2010 nog maar relatief weinig bedrijven met SEPA bezig zijn. Uit onderzoek van DNB onder Nederlandse consumenten naar hun grensoverschrijdend betaalgedrag, blijkt dat ook zij nog niet zo met SEPA bekend zijn. Ter ondersteuning van de SEPA-migratie gaat het MOB dan ook een algemene SEPA-campagne voorbereiden om de bekendheid met SEPA en de gevolgen te vergroten. Die zal op het brede publiek gericht zijn, maar ook op specifieke sectoren, zoals de ICT-bedrijven die de betaalsoftware aan SEPA moeten aanpassen.

MOB stemt in met inrichting betaalentiteit

Het MOB heeft met instemming kennisgenomen van het plan tot oprichting van een betaalentiteit. Hierin wil de banksector collectieve, niet-commerciële taken onderbrengen gericht op het stimuleren van een efficiënt en effectief betalingsverkeer en het waarborgen van veiligheid en betrouwbaarheid. Aanleiding is het steeds internationaler wordende betaallandschap. In SEPA is Nederland onderdeel van de Europese betaalmarkt. Nederlandse betaalproducten en merken maken plaats voor Europese en nieuwe spelers betreden de Nederlandse markt, zoals niet-bancaire betaalinstellingen en buitenlandse aanbieders. Omdat ook nieuwe spelers belang hebben bij die gemeenschappelijke taken is het zaak de besturing aan te passen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de eigenaar van de Nederlandse betaalproducten Currence voeren die taken nu uit. De collectieve taken worden vanaf 2011 geleidelijk overgeheveld naar de betaalentiteit, waarvan ook betaalinstellingen lid kunnen worden. Voorbeelden van collectieve taken zijn het vertalen van internationale eisen naar het nationale betalingsverkeer, het beheren van standaarden en rekeningnummers, het regisseren van fraudepreventie en het voeren van voorlichtingscampagnes.

Het actief betrekken van de gebruikers bij voor hen relevante onderwerpen van het betalingsverkeer is een belangrijke taak van de betaalentiteit. Dit stakeholdermanagement is ingericht via een consultatie- en informatieproces met onder meer gebruikersforums. Stakeholders worden hierin om hun advies gevraagd bij voorgenomen besluitvorming door de betaalentiteit. Daarnaast worden stakeholders in de gelegenheid gesteld kandidaten aan te dragen voor de onafhankelijke bestuursleden. Twee jaar na oprichting zal de betaalentiteit haar functioneren evalueren en bespreken in het MOB.

Het MOB onderschrijft de doelstellingen van de betaalentiteit en constateert dat in de plannen voldoende rekening is gehouden met de belangen en wensen van de gebruikers, maar wil graag bezien of ook in de praktijk sprake is van voldoende betrokkenheid van de gebruikers en of in voldoende mate aan de doelen is bijgedragen.

Wat is het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer?

De Minister van Financiën heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in 2002 ingesteld om de maatschappelijke efficiency van het Nederlandse betalingsverkeer te bevorderen. Het MOB is breed samengesteld uit instanties die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen. De Nederlandsche Bank is voorzitter en verzorgt de secretariaatsfunctie. Het MOB komt twee keer per jaar bijeen.

De ‘Bereikbaarheidsmonitor 2010’, de Tweede SEPA-Migratiemonitor (najaar 2010) en het rapport ‘Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2009’, zijn gepubliceerd op: www.allesoverbetalen.nl

Bron: De Nederlandse Bank