De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) is blij met de uitspraak van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie: het incassokeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI) voldoet niet als ‘glasharde kwaliteitsgarantie’. .

De LOSR is al langer van oordeel dat het toezicht op de incassobranche niet in handen van de NVI kan worden gelaten. Er is wetgeving nodig om onafhankelijk toezicht te realiseren. De LOSR/MOgroep pleit ervoor om de onafhankelijke consumentenautoriteit bevoegd te maken

Gegronde klacht

De burger die op basis van negatieve ervaringen met incassobureaus een klacht over de NVI had ingediend bij de Reclame Code Commissie kreeg onlangs gelijk in hoger beroep. Het College van Beroep baseerde zich daarbij onder meer op stukken van de LOSR.

Incassokeurmerk niet glashard

De Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI) –  70 à 80% van de incassomarkt – gaat prat op haar incassokeurmerk. Dat keurmerk zou garanderen dat de aangesloten incassobureaus incassoactiviteiten correct en zorgvuldig uitvoeren. Volgens de folder van de NVI geeft het Keurmerk die garantie, glashard. Een burger had een klacht ingediend tegen de ‘glasharde garantie door het NVI’, op basis van eigen slechte ervaringen met incassobureaus die wel dit keurmerk dragen.

Het College van Beroep gaf hem als volgt gelijk

‘Het College is van oordeel dat de NVI op zichzelf genomen voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het Incasso Keurmerk bepaalde waarborgen biedt met betrekking tot de van NVI-leden te verwachten dienstverlening, en aldus voordelen heeft voor (potentiële) opdrachtgevers van NVI-leden.’ De vraag is of deze waarborgen zo ver strekken dat zij de mededeling kunnen rechtvaardigen dat sprake is van een ‘glasharde garantie met betrekking tot het op correcte wijze uitvoeren van diensten door NVI-leden. In dit verband is van belang dat de NVI heeft erkend dat het onvermijdelijk is dat ‘in individuele gevallen wel eens iets mis gaat’.

‘Mede gelet hierop kan naar het oordeel van het College niet worden aangenomen dat het Keur-merkinstituut een dusdanig effectief toezicht uitoefent op NVI-leden dat deze leden hun incasso-activiteiten altijd correct en zorgvuldig uitvoeren. Appellant heeft bovendien gemotiveerd gesteld dat bij een NVI-lid dat handelde in strijd met het Incasso Keurmerk, geen effectieve naleving van het keurmerk is afgedwongen. Voorts is van belang dat in de brief van het LOSR aan de Minister van Veiligheid & Justitie onder meer staat dat (sommige) NVI-leden incassokosten dubbel in rekening brengen. Dat deze brief zou zijn geschreven in de context van een lobby is onvoldoende om deze buiten beschouwing te laten, nu niet is gebleken dat het verwijt met betrekking tot het dubbel berekenen feitelijke grondslag mist.’

LOSR Incasso Ergernissen Top 10

Het College van Beroep stelt dus dat het keurmerk van het NVI niet garandeert dat aangesloten incassobureaus die dit keurmerk voeren daadwerkelijk werken volgens de gewenste norm. Het College erkent in zijn uitspraak de argumentatie in stukken van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) als gezaghebbend. De LOSR wijst er al langer op dat de kwaliteit van incassobureaus, ondanks het incassokeurmerk, veel te wensen over laat. Verborgen en dubbele incassokosten berekend door NVI-leden, betreft één van de ergernissen uit de LOSR Incasso Ergernissen Top 10.

Zelfregulering?

De NVI pleit zelf voor hervorming van de incassobranche, met als speerpunt de invoering van een vergunningenstelsel waarbij de NVI de exclusieve bevoegdheid krijgt vergunningen te verlenen. Dat veronderstelt dat het met de kwaliteit van de bij de NVI aangesloten incassobureaus wel goed zit. De LOSR Top 10 laat zien dat het in de praktijk toch echt anders ligt. De LOSR is dan ook met reden van oordeel dat de NVI onvoldoende in staat is – het incassokeurmerk ten spijt – zelf de incassomarkt te reguleren. Er is wetgeving nodig om de debiteur beter te beschermen tegen ongeoorloofde incassopraktijken.

Wet incassokosten en overheidstoezicht

Een deel van de incasso-ergernissen wordt nu aangepakt met de Wet incassokosten die per 1 juli 2012 van kracht is geworden. Een wet die erg lang op zich heeft laten wachten. Al op 10 november 2008 schreef de LOSR het rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’, waarmee de wildgroei aan incassokosten werd aangetoond. De LOSR/MOgroep vindt dat er verdere wetgeving nodig is die sneller gestalte moet krijgen. Het toezicht op de incassobranche kan niet in handen van de NVI worden gelaten. Wetgeving is nodig om onafhankelijk toezicht te realiseren. Te denken valt aan de consumentenautoriteit.

Meer informatie

College van Beroep Stichting Reclame Code 3 juli 2012, 2012/00209
LOSR Incasso Ergernissen Top 10
Brief LOSR 16 januari 2012 wenselijkheid landelijke certificering incassobranche
Achtergrondinfo Wet incassokosten
Incassokosten, een bron van ergernis!

Bron: MOgroep