Een wezenlijk aspect van MVO is op tijd betalen en in het verlengde daarvan het voorkomen van wanbetaling. Hoe kan het dan zijn, dat, nu MVO in opmars is en iedereen, althans met de lippen, beleid MVO serieus te nemen, wanbetaling alleen maar vaker schijnt voor te komen? Wordt MVO dan alleen commercieel ingezet?

Is MVO iets als een cafetariamodel, waarbij partijen zelf kunnen kiezen wat ze wel en wat ze niet doen? Dat ze bijvoorbeeld wel allerlei maatregelen nemen op het terrein van People en Planet, omdat groen en duurzaam lekker verkoopt. Maar de P van Profit en alles wat daarmee samenhangt, niet of later bij de kop pakken?

Dat lijkt dan op z’n minst onverstandig, want MVO Nederland heeft laten weten dat partijen die serieus werk maken van MVO de crisis beter doorstaan. Maar serieus met MVO omgaan, betekent ook dat er op diverse terreinen maatregelen genomen moeten worden om wanbetaling tegen te gaan. Want wanbetaling tast de duurzaamheid van ketens aan.

Afnemers

De meest basale regel voor consumenten, bedrijven en overheden is wel dat het maatschappelijk onverantwoord is, iets te kopen waarvan op voorhand duidelijk is dat het niet betaald kan worden. Koop op basis van goede afspraken.

Eenmaal gekocht dient er conform afspraak betaalt te worden. En als er zich een tijdelijke onmogelijkheid voordoet, communiceer daar open over, maak een nieuwe afspraak en neem de consequenties voor lief. Niets is makkelijker dan eigen betalingsonmacht te verbloemen door het opwerpen van allerlei onterechte klachten.

Creëer vertrouwen door uw afspraken na te komen. Het vanwege economische positie eenzijdig verlengen van betaaltermijnen is zeker niet maatschappelijk verantwoord. Duurzaamheid is namelijk gebaat bij een sterke financiële keten, waarbij stakeholders met elkaar opereren en niet ten koste van elkaar.

Leveranciers

Het is ook in het belang van de leveranciers zelf zich op voorhand een beeld te vormen of de afnemer kan betalen. Het achteraf veel tijd te moeten besteden en kosten te moeten maken om alsnog betaalt te krijgen is verre van duurzaam en onethisch.

Ketens binnen de economie moeten voorkomen dat er energie weglekt. Verspilling van tijd en geld aan iets dat geen waarde toevoegt moet te allen tijde worden voorkomen. Daarom is het voorkomen van klachten beter, dan het nadien oplossen van klachten. Als er terechte klachten zijn, los deze dan zo snel mogelijk op en probeer de verstoring in de keten zo kort of zo klein mogelijk te houden.

Wordt er niet op tijd betaalt dan vraagt dat om een adequate reactie. Oftewel, MVO vraagt om goed debiteurenbeheer. Zorg ervoor dat aan de te late betaling een prijskaartje hangt en dat deze aan de laat-betaler wordt doorberekend door middel van intrest.

Voorkom dat de onderneming of de keten moet opdraaien voor het late betalen van afnemers. Mocht er na alle acties geen betaling volgen, dan is het uit handen geven van de vordering een juiste stap. Ook hier geldt dat het van belang is de verstoring in de keten zo snel mogelijk te herstellen, dan wel zo goed mogelijk ongedaan te maken. Daarmee wordt de winstpositie zo min mogelijk aangetast en de keten minder verzwakt.

Overheid

MVO in de breedste zin van het woord uitdragen, betekent het goede voorbeeld geven. Laat betalen door overheidsinstanties is “not done”. Maar de rol van de overheid gaat in mijn optiek verder dan alleen het goede voorbeeld geven.

De overheid moet een voortrekkersrol vervullen waar het gaat om de bewustwording van het belang van correct betaalgedrag voor de duurzaamheid van de economie. We zijn op zich wars van een betuttelende overheid, maar we moeten ons ondertussen wel gaan afvragen of in sommige situaties een heldere normstelling vanuit de overheid zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van schulden.

Maar dat niet alleen. De overheid dient zorg te dragen voor een speelveld waarbij de norm “de vervuiler betaalt” ook gesanctioneerd kan worden en geaccepteerd wordt.

De verhoging van de griffiekosten onlangs is nou niet bepaald een voorbeeld van het creëren van een laagdrempelige toegang tot de rechter waar het gaat om het eenvoudig kunnen afdwingen van een betaling.

Kortom, het wordt tijd dat de overheid samen met ondernemend Nederland werkt maakt van maatschappelijk verantwoord betalen. Het VCMB werkt daar graag aan mee!

Bron: www.creditexpo.nl