Innovatie en groei dreigen het slachtoffer te worden van doorgeschoten veiligheidsdenken.

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag positieve cijfers over de Nederlandse economie. In de ogen van Nederland ICT heeft het kabinet wetten op stapel staan die een rem vormen voor de digitale economie en die ten koste gaan van de gewenste economische groei. Veiligheid is van groot belang maar maatregelen die veiligheid bevorderen hoeven niet ten koste te gaan van de internationale positie van Nederland als digitale economie. Nederland ICT pleit daarom voor een meer open en minder eenzijdige benadering van het onderwerp en roept het kabinet op tot het opstellen van een integrale, eensluidende visie op de digitale economie.

ICT is de aanjager van economische groei en innovatie op maatschappelijk relevante terreinen als veiligheid, zorg en duurzaamheid. Stimulerende maatregelen ter bevordering van onze digitale economie worden ondermijnd door wetsvoorstellen die het vertrouwen in ICT bij burgers en bedrijven ernstig schaden.

Nog maar een half jaar geleden was Nederland gastheer van de Global Conference on Cyber Space. Daar presenteerde Nederland zich aan de wereld als een voorvechter van een vrij, open en veilig internet. Die conferentie richtte zich, terecht, vooral op de kansen voor economie en maatschappij. Helaas lijkt het kabinet nu voor een andere koers te kiezen. De voorgenomen herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet Computercriminaliteit III ondermijnen het vertrouwen in ICT en verzwakken de concurrentiepositie van Nederland. Dankzij een goed vestigingsklimaat en uitstekende infrastructuur kiezen internationale spelers nu nog voor ons land als locatie voor grote datacenters. Invoering van genoemde wetten zet de goede uitgangspositie van Nederland op het spel.

Nederland ICT stelt voor om gezamenlijk te investeren in wet- en regelgeving met oog voor de veiligheid van burgers en bedrijven zonder daarbij de ontwikkeling van nieuwe technologie, toepassingen en diensten van de toekomst te hinderen. Hiervan is nu geen sprake. De Wet Computercriminaliteit III maakt terughacken door de politie mogelijk zelfs wanneer deze gegevens op een server in het buitenland staan. Het Wiv-voorstel maakt het zelfs mogelijk om een onschuldige derde te hacken om bij een verdachte in de buurt te komen. Het meest tastbare resultaat zal zijn dat het vertrouwen in ICT wordt ondermijnd. Nut en noodzaak van deze voorstellen zijn niet alleen slecht onderbouwd, maar schaden bovendien het vertrouwen in internet, het bedrijfsleven en de overheid.

Nederland heeft de kans om de eerste echt digitale economie van Europa te worden. We staan wereldwijd op plek 4, met slechts twee Europese landen voor ons. Het kabinet heeft in de afgelopen periode op diverse terreinen goede stappen gezet. Zo wil men innovatie de ruimte geven door het wegnemen van barrières op het gebied van wet- en regelgeving. Het start-up klimaat in Nederland is zichtbaar verbeterd. Digitaal 2017 moet leiden tot volledig digitale overheidsdienstverlening. Bouwstenen voor een kabinetsbrede visie op de digitale economie zijn volop aanwezig.

Bron: Nederland ICT