NEVI , het kennisnetwerk voor inkoop en supply management, is blij dat veel van haar standpunten zijn terug te vinden in de Aanbestedingswet zoals deze komende week door de Tweede Kamer besproken gaat worden.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 werkt de minister van Economische Zaken verder aan de uitwerking van de benodigde professionaliseringsslag, in zijn woorden ‘beter aanbesteden’. NEVI kijkt daar reikhalzend naar uit aangezien het verbeteren van de aanbestedingspraktijk in de toepassing zit en niet in de regeltjes!

Bij de inkoopfunctie van de overheid hoort uiteindelijk het verkrijgen van maximale waarde (value for tax payer’s money) voorop te staan. Inkoop is een essentieel onderdeel van de Europe 2020 strategie. De nieuwe Europese richtlijnen moet overheden verzekeren van ‘value for taxpayer’s money’. Naast het bevorderen van concurrentie komt meer nadruk te liggen op het bereiken van sociale en maatschappelijke doelen, door overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in te kopen op waarde. De extra mogelijkheden rond marktconsultatie, de mededingings-procedure met onderhandeling, het dynamisch aankoopsysteem, de aankoopcentrale en de nieuwe procedure innovatiepartnerschap bieden een professionele inkoopfunctie meer mogelijkheden om bij te dragen aan de doelen van de organisatie.

De gewijzigde Aanbestedingswet is (deels) een technische implementatie van de richtlijnen (waarop de Aanbestedingswet 2012 voor een groot deel al voorgesorteerd was). Helaas is niet alles even helder. NEVI betreurt het bijvoorbeeld dat de uitwerking van levenscycluskosten vaag is, hetgeen wellicht zal leiden tot (verdere) juridisering.

Voor de nieuwe Aanbestedingswet mag een lidstaat, en dus ook Nederland, op een aantal punten eigen keuzes maken. Drie jaar geleden is binnen NEVI een consultatiegroep opgezet, een gemêleerde groep professionals uit het NEVI-netwerk, van aanbestedende diensten, inkoop- en aanbesteding(recht) consultancy en de wetenschap. Deze groep heeft het NEVI-standpunt opgesteld dat vorig jaar is ingebracht in de consultatieronde van het ministerie. In de Nota van Toelichting bij de Aanbestedingswet wordt hier frequent naar verwezen. Zo is het voorstel om de status van een Nota van Inlichtingen (NvI) expliciet te maken, overgenomen. In de Aanbestedingswet 2016 is de NvI een onlosmakelijk onderdeel van de aanbestedingsstukken geworden.

Uiteraard volgt NEVI ook het vervolgtraject en houdt de vinger aan de pols. NEVI is actief in de schrijfgroep Gids Proportionaliteit en in de Klankbordgroep Aanvullend beleid van het ministerie van Economische Zaken waarin vele stakeholders zitten.

Naast regels vooral aandacht voor de praktijk

Met alleen nieuwe regels verbetert er nog niet veel; met name de praktijk moet verbeteren. NEVI ziet veel ruimte voor verbetering van de aanbestedingspraktijk. De focus ligt daarbij op professionalisering van de inkoopfunctie en niet op regels. Ook de VNG onderschrijft dit in haar reactie richting Tweede Kamer eind november.

Lees hier de NEVI whitepaper: 7 kansen voor een betere publieke inkoop

 

Bron: NEVI