Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Ook schuldhulpverlenende instanties, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.

Met het totaaloverzicht van Schuldenwijzer kan sneller schuldhulp worden verleend. Daarmee wordt rust voor de schuldenaar gecreëerd en worden verhogende kosten van incasso voorkomen.

Waarom Schuldenwijzer

Aangezien gerechtsdeurwaarders al grotendeels zicht hebben op de schuldenpositie van een burger en deze informatie vooral digitaal wordt uitgewisseld, ligt het voor de hand dat gerechtsdeurwaarders en SNG de handschoen oppakken om de eerste stappen te zetten om de informatievoorziening rond schulden te verbeteren.

Doel is om een platform te creëren dat burgers met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie: schuldenwijzer.nl. Tevens kan de burger andere partijen zoals schuldhulpverleners toegang geven tot de eigen gegevens waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen. Ook kan middels dit platform hulp gevraagd worden. Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoet ten alle tijden aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG.

Naast de toegang voor burgers maakt dit platform de onderlinge communicatie tussen de professionele partijen zoals schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders eenvoudiger, wat ook bijdraagt aan de efficiëntie van hulp bij schulden en het voorkomen van onnodige kosten bij de inning van schulden.

Realisatie

Het realiseren van Schuldenwijzer verloopt in drie fases.

Als eerste fase wordt de informatie uit het Digitaal Beslagregister door middel van een online inzageportaal inzichtelijk gemaakt. Burgers kunnen door middel van Digid en eHerkenning de eigen gegevens inzien. Het platform voldoet ook aan de eIDAS eisen vanuit de Europese eIDAS-verordening.

Deze fase van de realisatie is gestart en zal voor 2019 voltooid worden.

In de tweede fase worden niet alleen de beslagen, maar alle bij gerechtsdeurwaarderskantoren bekend zijnde schulden door middel van het portaal inzichtelijk gemaakt. In deze fase kunnen ook schuldhulpverleners (onder voorwaarden) inzicht krijgen in de schulden van de cliënt. Deze fase zal begin 2020 voltooid zijn.

Na de eerste twee fases biedt Schuldenwijzer ook de mogelijkheid voor het toevoegen van gegevens van andere stakeholders zoals overheidsinstanties en lokale overheden .

Als derde fase is dan ook de ambitie om ook de schuldgegevens vanuit diverse overheidsinstanties toe te voegen zodat een daadwerkelijk totaaloverzicht voor burgers, schuldhulpverleners en andere professionele organisaties ontstaat. In het kader van het eerder genoemde kabinetsbeleid hebben de betrokken ministeries enthousiast gereageerd op Schuldenwijzer en wordt nu samen gekeken hoe dit verder vorm kan worden gegeven.

Bron: Schuldenwijzer

Gerelateerd nieuws:

NU.nl: “Schuldenaren krijgen vanaf 2019 online overzicht van hun schulden