Er is een nieuwe editie van het Internationaal Incassohandboek is beschikbaar.

Het incassohandboek is een essentieel hulpmiddel voor Nederlandse exportbedrijven die in het buitenland vorderingen hebben uitstaan. Het handboek beschrijft de gang van zaken in 26 landen. Ook de verschillende fasen van minnelijke schikking, financiële regelgeving rond invordering, gerechtelijke procedures en faillissementsprocedures komen aan bod. Het Internationaal Incassohandboek wordt uitgegeven door Atradius Collections.

Kennis over exportlanden

Veel Nederlandse bedrijven zijn gericht op export. Voor die bedrijven is het verstandig om op de hoogte te zijn van de genoemde fasen. Rudi de Greve, Executive Manager Operations van Atradius Collections, onderschrijft dit: “Kennis van landenspecifieke informatie kan van grote invloed zijn op beslissingen. Neem bijvoorbeeld België, dat drie officiële talen kent. De afspraak is dat een incasseerder de taal van de regio van de debiteur gebruikt. En in Duitsland is het van belang te weten bij welke rechtbank de zaak moet ingediend moet worden. Duitsland en België zijn de twee belangrijkste exportlanden voor Nederland. Alleen voor deze twee landen gelden dus al heel unieke regels en procedures.

Procedures in Duitsland

Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Anders dan  algemeen wordt aangenomen, is het in Duitsland gebruikelijk dat debiteuren rente betalen over uitstaande vorderingen. Over de tarieven en rentebetalingen wordt vaak onderhandeld. Civielrechtelijke procedures kunnen zes tot twaalf maanden in beslag nemen voordat een eindvonnis wordt geveld. Ook kunnen de verantwoordelijke rechtbanken van elkaar verschillen. Stel dat een niet-Duits bedrijf een vordering wil innen bij een Duitse debiteur, dan wordt de zaak ingediend bij een specifieke rechtbank in Berlijn. Maar zaken tussen Duitse bedrijven onderling worden door plaatselijke rechtbanken in het hele land behandeld. Zodra een vonnis is uitgesproken wordt de uitvoering ervan exclusief in handen van deurwaarders gegeven. Een rechter initieert de inbeslagname van bezittingen. In Duitsland is een faillissementsprocedure een gezamenlijke inspanning van alle crediteuren die betaling proberen te krijgen van een bepaalde debiteur. Doel is om na het faillissement elke crediteur een gelijk bedrag te betalen. Tijdens de procedure gemaakte incassokosten worden bij de debiteur in rekening gebracht.

Bijzondere regels in België

De op een na belangrijkste exportpartner van Nederland is België. Het duurt daar gemiddeld vier maanden voor een rechter uitspraak doet over een incassoprocedure.  Bij beroepszaken of in het geval van een geschil kan dit zelfs oplopen tot een aantal jaar. Buitenlandse bedrijven moeten in België met een bijzondere regel rekening houden. Relevante documenten dienen te worden opgesteld in de taal van de juridische procedure. Dat kan in het Frans, Nederlands of Duits zijn. De taal hangt af van de locatie van de debiteur in België. Om te mogen incasseren horen crediteuren hun claims binnen 30 dagen in te dienen bij een Rechtbank van Koophandel . Als er verschillende crediteuren bij de zaak betrokken zijn, dan is het vrij gebruikelijk om een betalingsregeling af te spreken. Alle crediteuren en de rechtbank moeten hiermee akkoord zijn. Afwijzing kan betekenen dat een debiteur failliet verklaard wordt. Maar in België wordt een debiteur alleen in de hoedanigheid van handelaar failliet verklaard.

Verkrijgbaarheid van het Internationaal Incassohandboek

In het Internationaal Incassohandboek staan volledige gegevens over Duitsland , België en 24 andere belangrijke export-partnerlanden. Het handboek van Incasso specialist Atradius Collections is te downloaden via: www.atradiuscollections.com

Bron: creditexpo.nl