Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is verder gestegen. Het aandeel Nederlandse jongeren van 25-34 jaar met een opleiding op HBO en/of universitair niveau bedraagt nu 41%. Opvallend is ook dat Nederland tot de groep landen behoort waar ook studenten met lager opgeleide ouders goede kansen hebben op het behalen van een hogere opleiding.

Education at a Glance

Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport Education at a Glance 2012, de jaarlijkse internationale vergelijking op het terrein van onderwijs van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De vergelijkende cijfers dateren uit 2009 en 2010.

Grotere kans op werk met startkwalificatie

Education at a Glance laat verder zien dat een startkwalificatie meer kansen biedt, ook in economisch moeilijke tijden. Zo is onder hoger opgeleiden de werkloosheid kleiner en de kans op baanbehoud groter dan bij lager opgeleiden. Van alle hoger opgeleiden in Nederland heeft bijna 90% werk. Nederland staat hiermee op de 6e plaats binnen de OESO. Hoewel lager opgeleiden minder vaak werk hebben, hebben lager opgeleiden in Nederland wel vaker werk dan in de meeste andere landen. Positief is dat de werkgelegenheid van mensen met een startkwalificatie en hoger opgeleiden sinds 2004 in vrijwel alle vergelijkingslanden is toegenomen. Nederland behoort samen met Denemarken en Zweden tot de landen met de sterkste toename. Opvallend is verder dat Nederland tot de groep landen behoort waar ook studenten met lager opgeleide ouders goede kansen hebben op het behalen van een hogere opleiding.

Toename onderwijsdeelname, werkloosheid internationaal laag

In de OESO-landen als geheel is een opvallende toename van onderwijsdeelname te zien in de groep 20-29-jarige jongeren tussen 2009 en 2010. Ook in Nederland zien we dat dit aandeel is gegroeid van 29% in 2009 naar 30% in 2012. Tegelijkertijd staat de werkloosheid onder 25-34-jarigen in Nederland nog steeds op het laagste niveau binnen de OESO (3,4% voor jongeren met een startkwalificatie als hoogst behaald niveau). Sinds 2008 is er wel sprake van een stijging van dit cijfer. Uit het rapport van de OESO blijkt verder dat de werkgelegenheid onder volwassenen met een beroepsgerichte (mbo) opleiding hoger ligt dan onder volwassenen met een algemene opleiding (havo, vwo).

Trends in Beeld

Het ministerie van OCW publiceert op Prinsjesdag de meest relevante indicatoren voor Nederland in Trends in Beeld 2012. Hiermee ontstaat een goed beeld over het functioneren van hetNederlandse onderwijsstelsel in internationaal perspectief.

Bron: Rijksoverheid.nl