De Haagse voorzieningenrechter heeft de vordering van de Staat en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) om de uitbreiding van de lopende collectieve actie “Geen spoed, geen politie” met het stopzetten van de bijstand aan gerechtsdeurwaarders te verbieden afgewezen.

De politiebonden en hun leden voeren sinds enkele maanden actie over de totstandkoming van een nieuw CAO voor de politie. Per 31 augustus 2015 hebben zij de lopende actie “Geen spoed, geen politie” uitgebreid met het stopzetten van de begeleiding van gerechtsdeurwaarders. De politie verleent wel bijstand aan gerechtsdeurwaarders in geval van calamiteiten. In schrijnende gevallen zal de actie worden onderbroken en zal wel bijstand worden verleend.

Het gevolg van de actie is dat niet alle ontruimingen, beslagen op roerende goederen en gijzelingen kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om de gevallen waarin de gerechtsdeurwaarder voor een dichte deur staat en de bijstand van een politieambtenaar die hulpofficier van justitie is nodig heeft om te kunnen binnentreden. Dit leidt tot schade en tot een inbreuk op een recht van fundamentele aard, omdat hiermee wordt belet dat rechterlijke uitspraken en beschikkingen ten uitvoer worden gelegd.
Vanwege deze schadelijke gevolgen hebben de Staat en de KBvG in kort geding gevorderd dat deze uitbreiding van de politie actie wordt verboden.

Als uitgangspunt geldt dat werknemers – ook de politieambtenaren – gerechtigd zijn om hun eisen in  CAO-onderhandelingen kracht bij te zetten met een collectieve actie. Verder is overlast inherent aan het collectieve actierecht en dient dit tot op zekere hoogte te worden geduld door de werkgever en ook door de samenleving die daar last van heeft. Het recht op collectieve actie kan worden beperkt als dat maatschappelijk bezien dringend noodzakelijk is.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de actie weliswaar aanzienlijke schade kan veroorzaken en inbreuk maakt op rechten van fundamentele aard, maar dat er op dit moment maatschappelijk bezien geen dringende noodzaak bestaat om de uitoefening van het recht op collectieve actie door de politiebonden te beperken.

Bron: Rechtspraak.nl