Private equity vormt een belangrijke aanvullende financieringsbron voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zij steken expertise en kapitaal in de groei van ondernemingen, juist ook in het mkb, waar versterking van het risicodragend eigen vermogen nu van groot belang is.

MKB-Nederland en VNO-NCW waarschuwen dan ook dat het opleggen van nieuwe beperkende maatregelen, zoals PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vandaag voorstelt, averechts kan uitpakken.

Groei en productiviteit

De discussie over private equity wordt vaak gevoerd aan de hand van dezelfde terugkerende voorbeelden. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat daar tegenover staat dat een veelvoud aan bedrijven heeft kunnen groeien dankzij private equity. Het is positief dat het PvdA-voorstel dit belang ook onderschrijft. Onderzoek ondersteunt dat private equity significant bijdraagt aan de groei en productiviteit van bedrijven en een belangrijke investeerder is voor middelgrote en startende bedrijven.

Voldoende checks and balances

Bovendien zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving diverse effectieve waarborgen aangebracht. Zo zijn dividenduitkeringen reeds beperkt via het BV-recht, en ook zijn de fiscale regels rondom renteaftrek bij overnames in 2012 beperkt via de overnameholdingmaatregel. Bovendien hebben werknemers via de ondernemingsraad adviesrecht hebben bij het aantrekken van omvangrijke leningen. Nieuwe maatregelen die negatieve economische gevolgen kunnen hebben doordat dit private fondsen ontmoedigt om te investeren in in Nederland gevestigde bedrijven en werkgelegenheid, moeten daarom voorkomen worden.

Bron: MKB Nederland