PwC is positief over de plannen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte II om het belastingsysteem te vereenvoudigen. Een goed begin dat naar meer smaakt.

Tegelijkertijd mist de adviesorganisatie concrete plannen om de (administratieve) lasten van het bedrijfsleven verder te verlichten.

Ruimte voor ondernemerschap en fiscale vereenvoudiging

De keuzes die de PvdA en VVD maken om het Nederlandse belastingstelsel te vereenvoudigen en de inkomstenbelasting te verlagen zijn goed voor Nederland als vestigingsland. Bovendien wil het nieuwe kabinet een aparte winstbox voor ondernemers invoeren en tegelijkertijd diverse aftrekposten voor ondernemers tegen het licht houden. Door te snoeien in het aantal aftrekposten wordt de belastinggrondslag verbreed, waardoor ruimte ontstaat om de belastingtarieven voor ondernemers te verlagen. PwC vindt dat deze voornemens wel omgezet moeten worden in concrete belastingverlaging.

Deze maatregelen van Rutte II sluiten aan bij de suggesties voor een beter belastingstelsel  die PwC in september presenteerde onder de noemer ‘Terug naar de eenvoud, ruimte voor ondernemerschap’. In deze position paper stelt PwC dat het nieuwe kabinet in moet zetten op een vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel. Hierdoor ontstaat ruimte voor het gericht stimuleren van ondernemerschap, het verbeteren van onze concurrentiepositie en de verduurzaming van ons fiscaal stelsel. Een groot goed aangezien de fiscale concurrentiepositie van Nederland al geruime tijd onder druk staat. Uit PwC’s jaarlijkse Paying Taxes onderzoek blijkt dat Nederland tot de middenmoot behoort qua fiscale concurrentiepositie. Bovendien maken landen als Finland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk sneller stappen in het versterken van hun fiscaal vestigingsklimaat.

Verdere vereenvoudiging

Een aantal fiscale keuzes uit het verleden heeft ons huidige belastingsysteem voor burgers en bedrijven niet simpeler, maar juist ingewikkelder gemaakt. Daarom ziet PwC – in aanvulling op het regeerakkoord – nog kansen voor verdere fiscale vereenvoudiging.

Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe, toekomstbestendige pensioenregelingen. PwC pleit voor fiscale wetgeving die nieuwe pensioencontracten mogelijk maken, die mee-ademen met beleggingsresultaten en levensverwachting. Hetzelfde geldt voor de huidige loonheffingen. Deze vormen een belangrijke administratieve en financiële last voor werkgevers. Kies voor verdere vereenvoudiging van de loonheffingen door een versnelde uitvoering van de contouren geschetst in de ‘Verkenning loonsomheffing’. Ook stelt PwC voor om de beperkte opbrengst en de hoge mate van uitvoeringslast van de Vennootschapsbelasting grondig te evalueren.

Tot slot pleit PwC al geruime tijd voor een structurele herziening van ons btw-stelsel door het lage tarief geleidelijk af te schaffen. Deze vereenvoudiging past in de wereldwijde trend om meer nadruk te leggen op indirecte belastingen. De btw heeft van alle belastingen de minst verstorende werking op de economie en is minder conjunctuurgevoelig. Dat geldt zeker voor een exporterend land als Nederland, omdat goederen doorgaans btw-schoon het land verlaten.

Bron: PwC