Na de rapporten van de commissie-Wolfsen, -Barkhuysen en -Van der Meer, zijn veranderingen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te verwachten. De doelstelling van de uitgebrachte nulmeting van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is om, voorafgaand daaraan, met een aantal indicatoren de stand van het stelsel per eind 2016 te beschrijven. Wilt u meer weten over de nulmeting en de resultaten ervan?

Een betrouwbare en gedegen nulmeting maakt het mogelijk om op termijn de gevolgen van de implementatie van diverse maatregelen vast te kunnen stellen en deze in de toekomst via vervolgmetingen te kunnen monitoren.

Focuspunten

Bij de nulmeting ligt de focus op de kwaliteit, passendheid en doelmatigheid van de dienstverlening binnen het stelsel. Het gaat hierbij om diensten die advocaten, mediators en medewerkers van het Juridisch Loket hebben verleend. De nulmeting brengt veel en gevarieerde gegevens bij elkaar om informatie te geven over de stand van het stelsel met betrekking tot deze focuspunten.

Onderzoeksmethoden

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken. Hierbij moet u denken aan dossieronderzoek, enquêtes onder rechtzoekenden en rechtsbijstandverleners, expertmeetings met ketenpartners en verdiepende data-analyses. Daarnaast is via customer journey onderzoek een aantal rechtzoekenden gevraagd om in detail hun klantreis te beschrijven. Dit leverde een duidelijk beeld van de hindernissen op de weg naar de oplossing van een juridisch probleem.

Onderzoekers

Onderzoekers van de Raad hebben de nulmeting uitgevoerd: Lia Combrink-Kuiters (inmiddels met pensioen), Susanne Peters, Mirjam van Gammeren en Kaoutar Chinig. Voor de onderdelen die betrekking hebben op het Juridisch Loket is nauw samengewerkt met het Juridisch Loket. Een deel van deze onderzoeken is uitgevoerd door een extern bedrijf. Een externe commissie begeleidde het onderzoek ter borging van de kwaliteit. In deze commissie zaten: Bert Niemeijer (VU en Academie voor Wetgeving), Marijke ter Voert (WODC), Frank van Tulder (Raad voor de Rechtspraak), Philip van Bree (Ministerie van Justitie en Veiligheid), Bernard de Leest (NOvA) en Herman Schilperoort (Raad voor Rechtsbijstand).

Conclusie

De resultaten van de nulmeting bevestigen het beeld dat ook uit de jaarlijkse Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand en uit diverse rapportages naar voren komt: het stelsel voldoet op hoofdlijnen aan de eisen die eraan gesteld mogen worden, maar kan op een aantal punten worden verbeterd.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van de nulmeting? Het volledige rapport vindt u hier.

Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Gerelateerd nieuws:

NOS: “Meer mensen in de schulden, maar minder in de schuldsanering