Problematische schulden vormen een belangrijke belemmerende factor voor (volwaardige) participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Schulden veroorzaken vaak stress, waardoor mensen met problematische schulden minder goed in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen. Hierdoor verergert niet alleen de schuldenproblematiek maar kunnen ook andere problemen ontstaan. Zoals onzekerheid, machteloosheid, moedeloosheid en depressieve klachten. Klachten die weer doorwerken op het vermogen om te participeren, waardoor een neergaande spiraal ontstaat.

Door ineffectieve schuldhulpverlening komen bestaanszekerheid en participatie verder in gevaar en kan armoede structureel worden. In 2015 had ongeveer 15% van alle huishoudens in Nederland risicovolle of problematische schulden. Tweehonderdduizend huishoudens zaten in een schuldhulpverleningstraject.

In 2015, 2016 en 2017 deden we als Inspectie SZW onderzoek naar de vroegsignalering en toegankelijkheid van schuldhulpverlening. In het vervolg hierop werd besloten om ook aandacht te besteden aan de uitvoering van schuldhulpverlening voor mensen die toegelaten zijn tot de gemeentelijke schuldhulpverlening: wordt hun schuldenprobleem opgelost en zijn zij daarna financieel zelfredzaam?

In dit onderzoek  (PDF, 20 pagina’s) brengen we als Inspectie de uitvoering van Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening in kaart op basis van verschillende perspectieven. In het bijzonder gaat het daarbij om het perspectief van degenen die schuldhulp krijgen en dat van hun directe hulpverleners.

Vanaf 2020 zal het onderwerp schulden meegenomen worden in ons monitorprogramma voor het stelsel van werk en inkomen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur: “VISIE OP RIJKSINCASSOBELEID ONTBREEKT