In 2017 wisten ruim 94.000 mensen de schuldhulpverlening te vinden, vergeleken met 89.000 in het jaar ervoor. De gemiddelde schuld in 2017 betrof 42.100 euro, verdeeld over 13 schuldeisers. Dit blijkt uit de cijfers in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Niet eerder meldden zoveel mensen met financiële problemen zich bij leden van de NVVK. De schuldenproblematiek blijft complex. Een fenomeen dat daaraan bijdraagt, is de ontstane schuldenhandel van de laatste jaren waarbij schuldeisers hun vorderingen op consumenten grootschalig doorverkopen aan incassobureaus. Deze doorverkoop van vorderingen waar geen zekerheid tegenover staat – zoals een huis of auto als onderpand, wil de NVVK aan banden leggen.

Opkopen van particuliere schulden

De NVVK ziet dat een ware schuldenhandel op gang is gekomen. Incasso-ondernemingen nemen grootschalig vorderingen op consumenten over van schuldeisers, om deze vervolgens te incasseren. Dat heeft negatieve gevolgen voor de schuldenaren. Vaak heeft de oorspronkelijke schuldeiser al geprobeerd de schuld te innen, is er op het moment van verkoop al sprake van wanbetaling en is geen zicht op herstel van betalingen. Daarnaast hebben schuldenaren en schuldhulpverleners last van een gebrek aan overzicht: wie is nu eigenaar van de schuld en wie kan worden aangesproken. Dit belemmert het beheersbaar maken en oplossen van schulden. De NVVK maakt zich om deze redenen sterk voor een wettelijk verbod op de verkoop van vorderingen waar geen zekerheid tegenover staat.

In een vroeger stadium aankloppen bij schuldhulpverlening

Eveneens opvallend is de groeiende groep mensen aan wie de schuldhulpverleners informatie en advies verstrekte. Voorzitter Marco Florijn is blij met de resultaten: “Door mensen zo vroeg mogelijk te bereiken met relatief lichte vormen van dienstverlening, willen we de kans verkleinen dat naar zwaardere middelen van schuldhulpverlening hoeft te worden gegrepen.”

Schuldhulpverleners leveren meer maatwerk

De oorzaken van de schuldenproblematiek zijn hardnekkig en complex en de branche is volop in beweging. NVVK-leden zijn professionele financiële hulpverleners, die meegaan in de maatschappelijke ontwikkelingen. Het dienstenpakket is in de laatste jaren verder uitgebreid en er wordt steeds meer maatwerk geleverd. Marco Florijn: “Onze leden zetten alle vormen van dienstverlening in om te helpen en zijn steeds beter in staat om de klant het juiste maatwerk te leveren. Met vroegsignalering willen we bijvoorbeeld mensen bereiken die nog geen (problematische) schulden hebben. Verder willen we dat mensen die extra aandacht nodig hebben, deze ook krijgen. Denk aan laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. De NVVK-leden ontwikkelen ook op deze fronten nieuwe werkwijzen om mensen beter te kunnen helpen. Daarnaast wordt ook nieuwe technologie toegepast zoals Blockchain en apps.”

Duurzame toekomst voor schuldhulpverlening

Het kabinet heeft in haar brief van 23 mei jl. haar inspanningen voor een brede schuldenaanpak bekend gemaakt. De NVVK is hier blij mee: het geeft de urgentie weer en dat een brede – op de keten gerichte – inzet noodzakelijk is om de schuldenproblematiek aan te pakken. Onderdeel daarvan is het complexe stelsel van toeslagen. Florijn: “Ons toeslagenstelsel is toe aan een grondige renovatie. Wij pleiten er bijvoorbeeld voor om toeslagen direct uit te betalen aan de leverancier. Waar mogelijk zouden toeslagen in één regeling moeten worden samengevat.” In de kabinetsplannen mist de NVVK verder speciale aandacht voor schuldhulpverlening aan de groeiende groep zzp’ers en kleine ondernemers. “De ontstane schulden bij ondernemers kunnen met professionele hulpverlening worden weggewerkt. Dat is goed voor de ondernemers in kwestie en ook breder voor de werkgelegenheid in de regio”, licht Florijn toe.

De NVVK graaft graag een spade dieper door te streven naar een meer duurzame en integrale oplossingsrichting voor de schuldenproblematiek. Het gaat hierbij niet alleen om de komende kabinetsperiode. De NVVK wil structurele oplossingen inclusief bijbehorende financiële ondersteuning van de schuldhulpverleningssector.

Over NVVK

De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren en vertegenwoordigt ruim 2.000 professionals werkzaam bij bijna 100 organisaties. De NVVK staat voor het tegengaan van financiële misstanden in het sociaal domein.

Bron:NVVK