"To be or not to be" lijkt het credo van dit boek. Het is immers de dunne lijn tussen continuïteit enerzijds en insolventie of faillissement anderzijds waarop recovery management balanceert.
Toch geeft dit boek een bredere blik op recovery management door ook de aan de insolventie voorafgaande én opvolgende fases te beschrijven. Bovendien krijgt de lezer handvaten voor overleving aangereikt. Het boek is in het licht van de huidige financiële crisis, de Basel II akkoorden en het veranderende insolventierecht uitermate actueel.

Recovery Management, what's in a name?
Binnen de domeinen van management, economie en recht wordt de term recovery management als een containerbegrip gebruikt voor de volgende vakgebieden: 

  1. Business recovery management; het leiding geven aan en uitvoeren van het herstelproces van een onderneming die in een neergaande cyclus of crisis verkeert (strategische crisis, management crisis, structureel verlies, illiquiditeit of insolventie). Deze vorm van recovery management wordt ook wel aangeduid als crisismanagement, 5-voor-12 management of business turnaround management. De bijbehorende acties luiden in termen van herstructureren of reorganiseren (saneren).
  2. Debt recovery & collections management; het maximaliseren van collections uit elke vorm van openstaande rekeningen. Het gaat hier me name om achterstallige, betwiste, problematische, afgeschreven en uit handen gegeven vorderingen. Deze vorm van recovery management maakt veelal deel uit van het business recovery management maar kan zich ook manifesteren in een reguliere going concern situatie.
  3. Disaster recovery management; een deelgebied binnen het riskmanagement dat zich richt op de continuïteit van organisaties door middel van het voorkomen, minimaliseren en/of verhelpen van de directe en indirecte schade die voortkomt vanuit rampen (natuur rampen, oorlog, terreur en criminaliteit) en het voorkomen van onbewust toegebrachte schade of klantschade als gevolg van geleverde diensten of producten.
  4. Data recovery management; deelgebied binnen de ICT dat toeziet op de data en storage recovery na uitval of beschadiging van systeemonderdelen.

Hoe verschillend de vakgebieden ook zijn die gebruik maken van het begrip recovery management, de strekking is in alle gevallen eender: het streven naar continuïteit van de business in geval van een crisissituatie door het nemen van repressieve maatregelen of het opstellen van een scenario met preventieve maatregelen om een crisis te voorkomen.

Het onderhavige boek ziet met name toe op het Business Recovery Management. Daarnaast wordt in enkele hoofdstukken het onderdeel Debt recovery & collections management aangestipt.

In het boek beschrijft Peter Vos hoe op systematische wijze oorzaak en gevolg van de slechte gang van zaken kunnen worden geanalyseerd en hoe een adequaat plan kan worden ontwikkeld om tot herstel van een onderneming in crisis te komen.

Multidisciplinaire blik: vier luiken
Wat het boek bijzonder maakt boven andere uitgaven op dit gebied is de multidisciplinaire opzet waarvoor gekozen is. De lezer wordt een blik op organisaties in zwaar weer gegund vanuit zowel een economische, financiële, organisatorische als wettelijke hoek.

In het eerste luik van het boek biedt Peter Vos een overzicht van groeimodellen en levenscycli die organisaties kunnen doorlopen. Erg prettig is het voor credit managers dat juist op deze plaats wordt ingegaan op de groeistuipen en de daarbij behorende tekorten aan liquiditeiten. De credit manager krijgt op deze plaats concrete tools in de vorm van financiële ratio`s, creditscores en creditrating modellen aangeboden.

Hiermee kan de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en activiteit (financiële efficiency) van een organisatie worden bepaald en de kans op insolventie worden voorspeld. In praktijkgerichte voorbeelden worden aan de hand van balansen en resultatenrekeningen de formules van de ratio`s toegelicht. Tot slot worden de oorzaken van insolventie en de daarbij behorende symptomen op een bondige wijze besproken.

In het tweede luik worden de diverse vormen van reorganisaties van organisaties belicht. Hiertoe wordt eerst duidelijk het verschil tussen een herstructurering en het zwaarder beladen woord reorganisatie (sanering) aangegeven.

Binnen het begrip reorganisatie wordt nader ingegaan op de personele en de financiële reorganisatie. Voor de personele reorganisatie wordt het wettelijk kader aangereikt, voor de financiële reorganisatie worden met name een aantal methodes, technieken en tools gepresenteerd.

Het derde luik biedt handreikingen voor een reorganisatieplan dat uiteindelijk uitmondt in het beheersen van cashflows. Het rolling forecast cashflow statement (RFCFS) blijkt hier een geëigend middel voor te zijn. Het is immers niet de winst uit het verleden maar de cashflow uit de toekomst die bepalend is voor de continuïteit van de organisatie.

Net zoals in het eerste luik wordt ook hier de theorie ondersteund met een praktijkgericht voorbeeld aan de hand van een balans en resultatenrekening. Bijzondere aandacht is hier weggelegd voor het werkkapitaalbeheer en de kredietverstrekking.

Het vierde luik tenslotte behandelt zowel de privaatrechtelijke als fiscale kaders rond organisaties in zwaar weer. Aan bod komen onderwerpen als betalingsregelingen, bodemrecht, schuldsanering, surseance van betaling en een eventuele doorstart.

Bij enkele onderwerpen wordt de lange arm van de fiscus uitgelicht. Het is voor credit managers raadzaam om ook kennis te nemen van deze wettelijke kaders.


Het boek "Recovery Management" is het 82e deel uit de Kluwer boekenreeks Controlling & Auditing in de Praktijk (CAIP 82). De CAIP serie is opgebouwd rond actuele thema`s uit de wereld van financial managers, controllers, AO/IC specialisten en auditors.

Uitgever : Kluwer, Deventer
Auteur : Dr. Mr. P. Vos
ISBN : 978-90-13-05456-9
Prijs : EUR 33,25

Bron: creditexpo.nll