Het gaat goed met de economie! Het werkeloosheidscijfer is lager dan ooit, het aantal faillissementen daalt alweer jaren, het is nu tijd om te cashen voor investeerders en zelfs de overheidsbegroting lijkt weer op orde. Maar helaas zijn die goede tijden niet voor iedereen weggelegd.  Ondanks alle inspanningen van ministeries, gemeenten, bewindvoerders, schuldhulpverlenende instellingen, budgetcoaches, vrijwilligers en ga zo maar door, stijgt het aantal mensen met problematische schulden al jaren tot inmiddels 1,2 miljoen huishoudens.

Veel van deze mensen komen niet of veel te laat in aanraking met een professionele organisatie die ze hierbij kan helpen. Het is goed om daarvoor te kijken naar de customer journey van de debiteur met problematische schulden:

 

 

 

Een particulier heeft aan het einde van de customer journey gemiddeld zo’n 12 schuldeisers en 45.000 euro schuld voor een zelfstandige zijn dat 18 schuldeisers en 145.000 euro schuld. Tussen de eerste constatering dat er een (problematische) achterstand in betaling is tot aan het moment dat de debiteur zich wendt tot de schuldhulpverlening zit voor particulieren ruim 5 jaar en voor de zelfstandige zo’n 3 jaar. Voor de groep niet-kunners, maar wel-willers, maar ook voor de schuldeisers,  is dit totaal verloren tijd. Als je dan bedenkt dat de er aan het einde van de customer journey gemiddeld nog maar een klein percentage van de vordering betaald kan worden, dan kan en moet dat anders! Wij als schuldhulporganisaties PLANgroep en Zuidweg & Partners hebben daarom de handen ineen geslagen om hier iets aan te doen, wij willen de problemen eerder oplossen en erger voorkomen. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat kan alleen met die organisaties die contact hebben met de debiteur met financiële problemen. Hoe dan? En al brainstormend ontstond de startup Schulden.nl *)

De oplossing zit dus in het eerder signaleren en helpen. De schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders hebben een belangrijke rol in dit proces en hebben er uiteraard ook belang bij om de schade van hun vordering te beperken. De huidige trend bij schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders van maatschappelijk verantwoord incasseren past dus prima in de gezamenlijk oplossing. Maar maatschappelijk verantwoord incasseren gaat uiteraard niet alleen om het beperken van de schade van de vordering, maar vooral om het tijdig helpen van de debiteur en daardoor ook behoud van de relatie met de debiteur.

De kosten van deze hulpverlening kunnen gedeeld worden door de schuldeisers die zich in het schuldenpakket van de schuldenaar bevinden en uiteraard zo vroeg mogelijk in de customer journey. Deze zienswijze wordt inmiddels positief ontvangen door diverse veel voorkomende schuldeisers, zoals verzekeraars, energiebedrijven en woningcorporaties. Hoe verder in de journey, hoe complexer de problematiek (denk ook aan psychosociale factoren) en hoe meer belang voor de gemeente voor het helpen van haar burger en schade te beperken


*Schulden.nl is het verlengstuk van maatschappelijk incasseren voor debiteuren die wel willen, maar niet kunnen betalen en waarnaar de creditbranche haar klanten kan verwijzen. Door hulp van Schulden.nl wordt de achterstand sneller opgelost, zo veel mogelijk betaald en is er sprake van klantbehoud. Schulden.nl zorgt binnen twee weken voor duidelijkheid. Welke achterstanden zijn er, zijn inkomsten en uitgaven in evenwicht, zijn er voorliggende voorzieningen of kwijtschelding mogelijk en hoe kan de klant weer maandelijks aan alle verplichtingen voldoen. Is er een duidelijke oplossing mogelijk, dan regelt Schulden.nl dit. Zijn de problemen groter, dan volgt een warme overdracht naar de gemeente en/of maatschappelijke partners. Wij realiseren dit door onze kennis van de lokale situatie van gemeenten en het netwerk van (schuld)hulpverlening.


Onze droom: We doen het samen!

Stel nu eens dat we in staat zijn in een samenwerking van de meest voorkomende schuldeisers (banken, verzekeraars ,energiemaatschappijen , telecomproviders) en incassobureaus al bij een eerste signaal klanten te helpen hun problematiek vroegtijdig te tackelen. Dan voorkomen we onnodige toename van kosten en schade voor de klant en alle betrokkenen levert dit eveneens een aanzienlijke tijdsbesparing op waarbinnen de klant wordt geholpen.

Doordat we de kosten verdelen over de betrokken schuldeisers ontstaat een interessante sociale businesscase. Wij hebben inmiddels een onderbouwd model waarin rekening wordt gehouden met diverse factoren waaronder klantbehoud. Wij zijn ervan overtuigd dat dit positieve maatschappelijke effecten heeft voor alle betrokkenen. De klant wordt eerder en duurzaam geholpen. Indien bijvoorbeeld toch schuldhulpverlening nodig is zal de klant veel eerder aankomen bij de gemeentelijke schuldhulp en is een snellere en betere oplossing mogelijk. De hulpverlening die lokaal vanuit gemeenten wordt geboden, wordt optimaal benut. En deze preventieve benadering zal uiteindelijk ook resulteren in een beperking van de schade voor de crediteur.

Tijd voor verandering, time to change! Om maar in de lijn van Barack Obama te blijven: Yes, we care! Sluit u zich ook aan?

Bron: Crediteexpo.nl / Schulden.nl