Per 1 juli 2012 gaat de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in.

Artikel 8 van deze wet maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de wet.

Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kunnen regels worden gesteld over de wijze van gegevensuitwisseling. Met de inwerkingtreding van deze wet is er nog geen wettelijke grondslag voor een gegevensuitwisseling via Suwinet. Dit moet expliciet in de AMvB geregeld worden.

Dit betekent dat gemeenten voor de uitvoering van schuldhulpverlening op dit moment geen autorisatie mogen toekennen aan medewerkers voor Suwinet-Inkijk. Ook inlezen van gegevens voor de uitvoering van genoemde wet is niet toegestaan.

Uitzondering

Voor gemeenten met een autorisatiebesluit van BPR voor GBA-Schuldhulpverlening (een speciale set GBA-gegevens voor schuldhulpverlening) is het mogelijk deze set gegevens via Suwinet-Inkijk in bepaalde situaties te raadplegen voor de uitvoering van de gemeentelijke schuldbemiddeling.

Het gaat hier om het raadplegen van gegevens van een ingeschrevene voor wie een traject voor gemeentelijke schuldbemiddeling, die voorafgaat aan de aan de wettelijke schuldbemiddeling als bedoeld in artikel 284 Faillissementswet, is gestart.

Inwerkingtreding AMvB

De verwachting is dat de AMvB per januari 2013 van kracht wordt. Als BKWI een taak krijgt in de gegevensuitwisseling via Suwinet, zal BKWI in overleg met vertegenwoordiging van gemeenten een juiste gegevensset voor schuldhulpverlening realiseren.

Meer informatie over zorgvuldig gebruik Suwinet

Meer informatie over zorgvuldig gebruik van Suwinet is te vinden op de speciale actiecampagne Zorgvuldig gebruik Suwinet

 

Bron: Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (www.bkwi.nl)