De Eerste Kamer is nog niet overtuigd van de methode waarmee minister Klink van Volksgezondheid de wanbetalers in de verplichte zorgverzekering wil aanpakken. Dit werd dinsdag 23 juni duidelijk in een debat over een voorgestelde wijziging van de zorgverzekeringswet ( 31.736 ). De aanpassing voorziet in mogelijkheden om de betaling van de nominale zorgverzekeringspremie af te dwingen door loonbeslag onder toezicht van het College voor zorgverzekeringen. De fracties van CDA en VVD hielden tot het laatst vast aan een privaatrechtelijke oplossing van het probleem in plaats de door de minister voorgestelde weg via het publiekrecht. De fractie van de PvdA gaf de minister het voordeel van de twijfel. De SP-fractie, die ook optrad namens GroenLinks en de Partij voor de Dieren had evenmin overwegende bezwaren te hebben, evenmin als de fracties van SGP/ChristenUnie.

Swenker van de VVD-fractie vindt dat zorgverzekeraars het recht moeten krijgen de achterstallige premie bij de bron te innen. Senator Van de Beeten van het CDA stelde een alternatief systeem voor, waarbij de onwilligen worden gescheiden van de onmachtigen, namelijk door al vanaf twee maanden achterstand een op het Burgerlijk Wetboek gebaseerd pandrecht te laten ingaan. Dit betekent dat de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie wordt bevroren, en de wanbetaler wordt aangemoedigd om schuldhulpverlening in te schakelen. Via het pandrecht zo bovendien de achterstallige premie kunnen worden geïncasseerd, na toestemming van de rechter.

Minister Klink wees het CDA-alternatief van de hand. Deze oplossing voldoet volgens hem niet aan het streven van het kabinet om het aantal onverzekerden en wanbetalers bij de zorgverzekering terug te dringen. PvdA-senator Putters zei uiteindelijk met de wetswijziging akkoord te kunnen gaan omdat bij algemene maatregel van bestuur zal worden geregeld dat wanbetalers in de bijstand niet de bestuurlijke boete van 30% bovenop de standaardpremie behoeven te betalen. Ook drong Putters aan op echte incassomaatregelen door zorgverzekeraars. Zij zouden niet te gemakkelijk voor de compensatieregeling van de regering in aanmerking moeten kunnen komen.

Senator Slagter-Roukema van de SP nam het op voor verzekerden die zo krap bij kas zitten dat zij de zorgpremie niet kunnen opbrengen. Ook zij vroeg om een toezegging dat de bestuursrechtelijke premie via bronheffing bij bijstandsuitkeringen beperkt blijft tot de standaardpremie.

Bron: www.eerstekamer.nl