In opdracht van Siebols & Schippers heeft PBLQ de ‘Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens’ (PDF, 52 pagina’s) opgesteld. De handreiking toont op een heldere en praktische manier hoe bij het vormgeven van vroegsignalering de privacy van debiteuren gewaarborgd kan worden. Een punt waar in veel gemeenten aarzelingen over bestaan. Siebols & Schippers hopen met deze handreiking aan te tonen dat deze niet nodig zijn, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan die PBLQ aangeeft.

Een hoeksteen in de benadering van PBLQ is dat vroegsignalering van schulden als publieke taak kan worden beschouwd in het kader van de Wgs. Daar wordt vroegsignalering alleen in de Memorie van Toelichting genoemd. Het is daarom belangrijk dat de gemeente vroegsignalering expliciet opneemt in het integrale schuldhulpverleningsplan, zoals dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Het rapport is in de tweede helft van 2017 gemaakt in het kader van het project Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden. Daarbij is samengewerkt met een groot aantal gesprekspartners van gemeenten, landelijke crediteuren en gegevensverwerkers.

Het ministerie van SZW heeft met interesse kennis genomen van het rapport en ziet daarin diverse aanknopingspunten om het vroegsignaleren van schulden verder vorm te geven op een wijze die recht doet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bron: NVVK