Het kabinet wil strengere eisen stellen aan accountantsorganisaties die de boeken van zogeheten ‘organisaties van openbaar belang’ (oob’s) in Nederland controleren. De accountantsorganisaties die jaarrekeningen bij oob’s controleren, moeten binnen hun eigen organisatie onafhankelijk toezicht gaan instellen. Er moet ook een geschiktheidstoets komen voor de dagelijks beleidsbepalers bij dergelijke accountantskantoren, dagelijks beleidsbepalers van de holding met zetel in Nederland en de personen die belast zijn met het interne toezicht.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met het wetsvoorstel voor de versterking van het bestuur van accountantorganisaties. Dat moet leiden tot betere wettelijke controles van jaarrekeningen. Het wetsvoorstel regelt ook nieuwe bevoegdheden voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Nederland kent op dit moment zo’n 1.200 oob’s (vaak grote bedrijven en banken en verzekeraars) en een tiental accountantsorganisaties die beschikken over een vergunning van de AFM om een wettelijke controle bij een oob uit te voeren.

Naast de bovengenoemde maatregelen regelt het wetsvoorstel ook dat de bevoegdheid van het bestuur van een gecontroleerde onderneming om de opdracht voor de wettelijke controle te verlenen aan de accountant, wordt beperkt.

Verder moet een accountantsorganisatie na een toetsing van een controledossier door de AFM, de resultaten daarvan delen met het auditcomité van een oob. Bij tekortkomingen in het controlewerk moet de externe accountant herstelmaatregelen nemen, zoals het doorvoeren van verbeteringen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie.

Minister Dijsselbloem maakte vorig jaar al bekend dat hij de groep van oob’s wil uitbreiden. Netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties zullen in de toekomst ook worden aangemerkt als oob. Ook dit moet zorgen voor betere controles op jaarrekeningen en een kleinere kans op fouten. Hiertoe wordt op dit moment een algemene maatregel van bestuur voorbereid, die naar verwachting per 1 januari 2018 in werking zal treden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2017.

Bron: Rijksoverheid.nl