Één op de vier werkgevers heeft moeite zijn vacatures te vervullen. Het kabinet pakt deze krapte aan door de werking van de arbeidsmarkt structureel te verbeteren en zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Tegelijkertijd moeten werkgevers, werknemers en werkzoekenden samen de handen uit de mouwen steken om concrete krapte op de werkvloer praktisch op te lossen. Ook gemeenten, UWV en scholen gaan aan de slag. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

De economie groeit en stelt daardoor hoge eisen aan de arbeidsmarkt. “Willen we de groei behouden, dan moeten we ervoor zorgen dat werkgevers het kunnen bijbenen. Dat betekent dat vraag en aanbod elkaar sneller moeten gaan vinden,” zegt Koolmees. Aan de andere kant blijft het lastig voor bepaalde groepen werkzoekenden om werk te vinden. 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking komen nog altijd moeilijk aan de slag. Daarom kiest het kabinet voor een reeks structurele oplossingen om de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Zo maakt het kabinet werken aantrekkelijker doordat vanaf 2019 lasten op arbeid worden verlaagd, oplopend tot 5,2 miljard euro in 2021. Ook wordt het makkelijker om zorgtaken te combineren met werk. Het kabinet investeert structureel bijna een kwart miljard euro in de kinderopvangtoeslag en maakt werken voor jonge ouders extra aantrekkelijk met het Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan ook helpen de spanning op de arbeidsmarkt te verzachten. Daarom worden onderwijsinstellingen bij wet verplicht om een studiebijsluiter te gebruiken en trekt het kabinet 100 miljoen euro uit om techniekonderwijs in het vmbo te verbeteren. Met o.a. een persoonlijk digitaal overzicht waarin duidelijk wordt welke scholingsmogelijkheden iemand heeft, moet het ook voor volwassenen vanzelfsprekender worden om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan.

Ook probeert het kabinet meer mensen bij de arbeidsmarkt te betrekken door het voor mensen met een arbeidsbeperking eenvoudiger te maken om aan het werk te gaan. Daarom heeft staatssecretaris Van Ark vorige week haar breed offensief gelanceerd. Ook investeert het kabinet 70 miljoen euro om de matching op de regionale arbeidsmarkt tussen werkgevers, werkzoekenden, UWV en gemeenten te verbeteren.

Maar het kabinet kan het niet alleen. Er is een belangrijke taak voor werkgevers en werknemers onderling, op de werkvloer. Werkgevers kunnen zichzelf aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld hogere lonen of een vast contract te bieden en door mogelijkheden te creëren voor scholing en voor de combinatie van werk en zorgtaken. En werknemers die in deeltijd werken, kunnen misschien meer uren gaan werken, oppert de minister.

Bron: www.rijksoverheid.nl