Credit risk management is sinds enkele jaren voor credit managers steeds belangrijker geworden.

Steeds meer grotere organisaties gebruiken eigen credit risk systemen voor de verbetering van hun credit management. Credit managers weten daarom hoe belangrijk het is om de kredietwaardigheid van hun debiteuren systematisch in kaart te brengen.

Een ding valt hierbij op. Men gebruikt de credit risk systemen defensief bij de beoordeling van debiteuren als early warning systeem om grotere inspanningen bij de incasso voor te zijn. Het is nauwelijks bekend dat credit risk systemen ook offensief kunnen worden ingezet bij de verbetering van de winstgevendheid van klanten en bij de financiering van de eigen organisatie.

Als gevolg van het aanhoudende kritische kredietbeleid van de banken wordt leverancierskrediet steeds belangrijker. Het is daarom goed verklaarbaar dat organisaties steeds kritischer worden bij hun debiteurenbeleid. Het is vaker gezegd, de crisis biedt ook kansen. Credit managers die zich realiseren dat kapitaal altijd de minst risicovolle weg naar het hoogste rendement zoekt, zouden naar wegen moeten zoeken om uit de defensie te komen. Supply Chain Finance is een van deze wegen.

Wat is supply chain finance?

Supply Chain Finance biedt leveranciers de mogelijkheid om facturen ruim voor de vervaldatum te verkopen aan een bank die de Supply Chain Finance constructie faciliteert in opdracht van de kopende partij. Met andere woorden de bank neemt het betalingsrisico op de kopende partij over van de leverancier. Hierbij geldt dat de debiteur van de leverancier een langere krediettermijn wordt aangeboden waarmee hij zijn werkkapitaal kan verlagen. Tegelijkertijd ontvangt de leverancier eerder zijn geld. De kosten voor deze langere krediettermijn zijn in de regel lager dan de gebruikelijke financieringskosten van de leverancier over zijn debiteurentermijn. Hoe kan dat?

De vergoeding oftewel betalingskorting die de leverancier aan de bank verschuldigd is om voortijdig over zijn geld te kunnen beschikken, is gebaseerd op de kredietbeoordeling van de kopende partij. Aangezien banken hun Supply Chain Finance faciliteit enkel aanbieden aan kredietwaardige marktpartijen met een uitmuntende rating, is het risico op wanbetaling door de kopende partij voor hen uiterst beperkt. Daardoor is de risico-opslag die verdisconteerd zit in de vergoeding vrij laag.

Hoe functioneert Supply Chain Finance?

Voor het ondersteunen van het Supply Chain Finance proces wordt gebruik gemaakt van een beveiligd elektronisch platform van de bank zelf of van een onafhankelijke platform provider. Zodra de factuur door de kopende partij is goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd op het platform. De leverancier heeft vanaf dat moment de mogelijkheid de factuur te verkopen aan de financiële instelling. Maakt hij geen gebruik van die mogelijkheid, dan wordt het verschuldigde factuurbedrag voldaan op de betaaldatum conform de overeengekomen betalingstermijn.

Supply Chain Finance levert een win-win-win situatie op voor alle betrokken partijen: de kopende partij, de leverancier en de bank. Het stelt de kopende partij in staat om het werkkapitaal aanzienlijk te optimaliseren . Dat geldt ook voor de verkopende partij. Daarnaast ervaart meerdere belangrijke voordelen. Zo verlaagt hij de totale financieringskosten op de financiering van zijn debiteurenportfolio. Ook verbetert de credit rating van de leverancier zelf, waardoor hij zijn overige financieringen eenvoudiger kan verkrijgen en zijn totale financieringskosten aanmerkelijk kan verlagen. De bank die als derde partij betrokken is bij deze transacties heeft tegelijkertijd een relatief risicovrije business opportuniteit. Iets waar banken vandaag de dag continu naar op zoek zijn.

Wat zijn dan de voordelen voor de leverancier die gebruikt maakt van een door zijn klant aangeboden Supply Chain Finance programma?

Op de eerste plaats is hij in staat de betreffende debiteurenpositie zelf te sturen, en desgewenst tot een minimum, gelijk aan het aantal dagen dat het duurt voordat de factuur is goedgekeurd door de leverancier, te reduceren. Hij heeft hiermee dus direct toegang tot liquide middelen wanneer het hem uitkomt en hij kan zijn inkomende cashflow beter besturen dan met traditionele methoden.

De vergoeding (disconto) die moet worden betaald aan de bank over het aantal dagen dat hij het geld eerder ter beschikking krijgt is bovendien beduidend lager dan de rente die de leverancier zou moeten betalen voor het trekken op de kredietfaciliteit bij zijn eigen bank. Dit disconto is namelijk gebaseerd op de kredietwaardigheid van de kopende partij. Hoe beter de kredietwaardigheid, hoe lager het disconto dat aan de leverancier zal worden aangerekend.

Ook speelt de omvang van het kopende bedrijf een rol. Simpel gesteld: hoe groter het bedrijf des te beter zijn onderhandelingspositie. In het meest gunstige geval zijn de totale financieringskosten voor de leverancier van de situatie na verlenging van de betalingstermijn in combinatie met Supply Chain Finance zelfs minder dan dat ze in de situatie voor verlenging van betalingstermijn zonder Supply Chain Finance waren. Dat kan het geval zijn voor bijvoorbeeld leveranciers in het MKB met grotere klanten die een betere rating (kredietbeoordeling) hebben dan de leverancier zelf.

Een ander voordeel voor de leverancier van Supply Chain Finance is gelegen in de transparantie die wordt verkregen in het betalingsproces. De leverancier krijgt zicht op de facturen die door de klant zijn goedgekeurd en waarvoor een betalingsopdracht is aangemaakt. Hierdoor kan al vroegtijdig worden gesignaleerd of een factuur “onderweg is blijven hangen” zodat daar proactief op kan worden ingespeeld door de leverancier.

Supply Chain Finance versus Factoring

Soms wordt gedacht dat Supply Chain Finance hetzelfde is als Factoring. Dat is echter een misverstand. De overeenkomst tussen beide financieringsmethoden is dat ze allebei de mogelijkheid bieden aan leveranciers om de vordering op hun klanten (debiteuren) te verkopen aan een bank voordat de met de klant overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Zodoende heeft de leverancier eerder de beschikking over zijn geld.

In de uitwerking zijn echter veel fundamentele verschillen tussen beide concepten. Tevens is het verschil in kosten tussen beide concepten aanzienlijk. Bij Supply Chain Finance staat de kopende partij centraal. Het initiatief tot het aanbieden van Supply Chain Finance moet van hem afkomen. Dit in tegenstelling tot Factoring, waar de leverancier centraal staat, en hij juist degene is die het initiatief neemt om tot Factoring over te gaan.

In het geval van Supply Chain Finance heeft de financiële “derde” partij slechts te maken met een koper waarvoor hij het kredietrisico (de rating) moet inschatten. Bij Factoring daarentegen, heeft de financiële partij te maken met een heterogeen samengesteld portfolio aan leveranciers die qua kredietrisico individueel moeten worden geëvalueerd. Dit laatste brengt additionele kosten met zich mee die worden doorbelast in de vergoeding die door de leveranciers aan de factoringmaatschappij moet worden betaald. Omdat financiële instellingen in principe alleen financieel gezonde bedrijven de mogelijkheden bieden als kopende partij een Supply Chain Finance programma te initiëren, weet de bank op voorhand dat het kredietrisico vrijwel nihil is. Daardoor liggen de kosten navenant lager dan bij Factoring.

Bij Supply Chain Finance is actieve participatie van de kopende partij vereist. Goedgekeurde facturen moeten namelijk direct op het Supply Chain Finance platform worden geplaatst. De betrokken bank en de leverancier krijgen zo inzage in door de klant goedgekeurde facturen alsmede de datum waarop de factuur betaalbaar is gesteld door de leverancier. In het geval van Factoring wordt het debiteurenmanagement volledig overgedragen aan de factoringmaatschappij.

Dit betekent dat er geen directe relatie meer is tussen de kopende partij en de leverancier voor wat betreft het betalingsproces. De leverancier verliest zicht op de door zijn klant voor goedgekeurde facturen.  Bij Supply Chain Finance mag een vordering verkocht worden op ieder willekeurig tijdstip vanaf het moment van goedkeuring van de factuur door de leverancier tot aan vervaldatum. Bij factoring wordt de vordering verkocht aan de factoringmaatschappij op de factuurdatum. Er is er dus geen flexibel keuzemoment voor de leverancier voor wat betreft het tijdstip van verkoop van de vordering.

Hoewel er veel meer verschillen zijn, moge het op basis van het bovenstaande duidelijk zijn dat de Supply Chain Finance en Factoring niet zonder meer met elkaar zijn te vergelijken. Gesteld mag worden, dat voor wat betreft de totale financieringskosten waarbij er een keuze bestaat tussen beide methoden, de leverancier voordeliger uit is met Supply Chain Finance dan met Factoring. Ook vanuit het oogpunt van flexibiliteit verdient Supply Chain Finance de voorkeur.

Supply Chain Finance als commercieel wapen van de verkopende partij.

Financieringstechnisch moet de kopende partij het initiatief nemen en Supply Chain Finance aan haar leveranciers aanbieden. Dit neemt echter niet weg dat de verkopende partij Supply Chain Finance onder de aandacht van zijn klanten /debiteuren kan brengen. Men heeft immers nogal een aantal voordelen te bieden. Men biedt in de eerste plaats vergaande ketenintegratie van de administratieve processen aan, waarmee de kosten voor de debiteur aanzienlijk kunnen worden gereduceerd. Ten tweede verleent men de klant / debiteur een langere krediettermijn wat een betere werkkapitaalpositie oplevert. De kosten daarvan worden door de leverancier betaald. Ten derde verbetert de credit rating van de leverancier waardoor zijn klant / debiteur meer zekerheid heeft.

Supply Chain Finance, het klinkt te mooi om waar te zijn. En toch is het zo.

Of je als leverancier van Supply Chain Finance kunt profiteren is momenteel nog afhankelijk van de markt waarin je opereert. Supply Chain Finance is in Nederland nog niet sterk en breed ontwikkeld. Er zijn slechts een aantal grote bedrijven die het als kopende partij aan hun leveranciers aanbieden. Als u geen deel uitmaakt van een dergelijk netwerk schiet u er vooralsnog niets mee op. Maar daar gaat snel verandering in komen. Het is daarom zaak dat u Supply Chain Finance als zijnde leverancier alvast op de agenda te zet bij uw grotere klanten.

Het klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom vaak terughoudend wordt gereageerd op dit concept. Voor zover bekend, want van onwetendheid is in de markt nog veel sprake.  Met name in Verenigde Staten, maar ook dichter bij huis in Europa, begint het Supply Chain Finance concept de laatste jaren aan terrein te winnen. Grote banken als Citi, RBS, HSBC, Deutsche Bank en Banco Santander zijn hier al op ingesprongen. De Bank of England stimuleert het concept zelfs van hogerhand. In Nederland is het vooralsnog slechts mondjesmaat op gang gekomen.
Er liggen dus nog veel kansen voor wie zich geroepen voelt.

Auteurs

Drs. Anita Gerrits – van Rossem CRAd
Fritz Witt CRA

Wilt u meer weten over de Supply Chain Finance? De auteurs van dit artikel geven op de 6e Credit Expo op 17 november in het Nieuwegein Business Center een uitgebreide workshop. 

Bron: www.creditexpo.nl