Het doel van de studie van kredietverzekeraar Atradius 'The future of trade credit' is om na te gaan of bedrijven, na de economische baisse van de afgelopen twee jaar, nog geneigd zijn om hun business-to-business klanten leverancierskrediet aan te bieden. Bovendien bevat de studie aanbevelingen om ervoor te zorgen dat krediet zijn functie als commerciële motor blijft vervullen. 

Op basis van interviews en een onderzoek onder in Europa gevestigde bedrijven komt Atradius tot de conclusie dat leveranciers en kopers sinds de crisis minder coulant met elkaar omgaan. Zo gebeurt het dat leveranciers hun klanten nu soms weigeren op krediet te laten betalen en in plaats daarvan vooruitbetaling eisen. Aan de andere kant zetten machtige opdrachtgevers hun leveranciers tegenwoordig onder druk en dwingen langere krediettermijnen af.

Op de vraag naar het toekomstige gebruik van leverancierskrediet, is men het over eens dat dit moet toenemen om het vertrouwen tussen leverancier en koper te herstellen, en om bedrijven die moeite hebben om bankfinanciering te krijgen meer tijd te gunnen om hun rekeningen te betalen.

Nu er maar beperkt krediet voorhanden is, is het voorzien van krediettermijnen aan afnemers – soms onder soepelere voorwaarden – een aspect dat aan belang heeft gewonnen. Kredietverzekering kan hierbij stimulerend werken, doordat opdrachtgevers dan sneller geneigd zijn hun afnemers krediettermijnen toe te staan. De white paper van Atradius dringt er bij bedrijven op aan krediet als een instrument te zien dat aan weerszijden tot commercieel succes leidt. Het stelt vragen bij leveranciers die contante
betaling eisen en/of machtige opdrachtgevers die op langere krediettermijnen staan en zo hun leveranciers in een lastig financieel parket brengen. Verder wordt bedrijven geadviseerd zo open mogelijk te zijn over hun financiële positie en toekomstige plannen.
Zo kan de kredietverzekeraar zijn bijdrage leveren bij de totstandkoming van succesvolle handelstransacties.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral het Midden-en Klein Bedrijf erg gevoelig is voor veranderende kredietvoorwaarden die hun cashflow in gevaar zouden kunnen brengen, omdat zij in vergelijking met hun grotere concurrenten minder kapitaal ter beschikking hebben en niet zo snel op bankfinanciering kunnen rekenen. De white paper bepleit bij banken dan ook dat zij bedrijfsleningen opnieuw zouden gaan zien als een mogelijkheid om winst te genereren, eerder dan een risico dat zij lopen.

Atradius Chief Executive Isidoro Unda denkt het volgende bij de bevindingen van de whitepaper: "De wereldwijde economie is altijd een zaak van pieken en dalen, maar de
malaise van de laatste twee jaar heeft het natuurlijke ritme van leverancierskrediet verstoord. Commercieel kan men slechts successen boeken als er tussen leverancier en opdrachtgever vertrouwen heerst, geruggensteund door redelijke credit managementprocessen. Dit veronderstelt flexibiliteit om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen, en eerlijkheid en openheid tussen alle betrokkenen bij de transactie, zoals leverancier, koper, bank en kredietverzekeraar. Bedrijven die zich aan deze beginselen hebben gehouden, zijn doorgaans sterker uit de crisis gekomen, terwijl daar waar men de escalerende handelsrisico's niet wilde erkennen nu slechter af is."

De white paper kunt u downloaden via: www.atradius.com

 

 

Bron: APS