Verschillende types huishoudens worden verschillend geraakt door actuele ontwikkelingen. Hoe kan het Centraal Planbureau dat zo goed mogelijk in beeld brengen in de analyses van koopkracht en armoede? Het CPB heeft enkele mogelijkheden verkend om daar beter rekening mee te kunnen houden. Dit biedt aanknopingspunten om in de toekomst de gevolgen van schokken beter te kunnen duiden.

Het CPB deed deze verkenning vanuit de wens beter in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen die de koopkracht van huishoudens verschillend raken, vooral bij schokken. Voorbeelden daarvan zijn de energiecrisis en de sterk gestegen voedselprijzen. Mensen met een laag inkomen hebben daar meer last van dan mensen met een hoog inkomen omdat zij gemiddeld een groter deel van hun budget besteden aan deze zaken. De huidige koopkrachtberekeningen houden geen rekening met dergelijke verschillen in uitgavenpatronen.

Aan de hand van diverse criteria zoals of de benodigde cijfers beschikbaar zijn en de relevantie voor beleid, is daarom gekeken naar de mogelijkheden om meer verschillende gevolgen van actuele ontwikkelingen mee te nemen. Deze eerste verkenning laat zien dat, om rekening te houden met verschillen tussen huishoudens, het CPB gebruik zou kunnen maken van aanvullende meetmethodes en het inzetten van nieuwe data.

Waar het gaat om huur, voeding en energie zijn er voldoende aanknopingspunten om de bevindingen verder uit te werken, zodat er aanvullende analyses mogelijk worden naast de standaard koopkrachtplaatjes.

Download: Uitbreiding heterogeniteit in koopkrachtberekeninge

Bron: CPB