Onder invloed van de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid dit jaar en volgend jaar toe met ruim 225.000 banen tot 10,2 miljoen. Het aantal WW-uitkeringen daalt met 100.000 tot ruim 300.000. Het aantal vacatures blijft op een hoog niveau, maar neemt niet verder toe. In een aantal sectoren, zoals in de ICT, zorg en bouw, krijgen werkgevers nog meer moeite om aan gekwalificeerd personeel te komen. Dat kan de groei van bedrijven in die sectoren remmen. Dit staat in de arbeidsmarktprognose die UWV op 29 mei 2017 presenteert.

Op basis van de meest recente groeiraming van het Centraal Planbureau (CPB) verwacht UWV in 2017 een groei van het aantal banen met 1,5 procent (+151.000) en volgend jaar met 0,7 procent (+75.000). Voor het eerst sinds jaren neemt het aantal werknemersbanen iets sneller toe dan het aantal banen van zelfstandigen. In 2018 wordt de groei minder dan in voorgaande jaren gedragen door de uitzendbranche. Cijfers van UWV laten ook zien dat nieuwe werknemers in 2016 weer vaker een vast contract kregen dan in 2015. Dit zijn mogelijk signalen dat bedrijven werknemers weer vaker in dienst gaan nemen, hoewel het aantal flexibele banen nog steeds sneller stijgt dan het aantal vaste banen.

Zorg in 2018 banenmotor

UWV ziet een toename van het aantal banen in alle sectoren, uitgezonderd de financiële sector en het openbaar bestuur. De sterke groei die de uitzendsector de laatste jaren liet zien, vlakt af. In absolute aantallen neemt het aantal banen in 2018 het sterkst toe in de zorg- en welzijnssector. Dit komt door een groeiende vraag naar zorg en het schrappen van bezuinigingen in de sector. UWV verwacht met name werkgelegenheidsgroei in de kinderopvang, de thuiszorg en in de overige gezondheidszorg. Voor (gespecialiseerde) verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg wordt de arbeidsmarkt krapper. Dit betekent dat werkgevers meer problemen ondervinden met het vervullen van vacatures voor deze beroepen.

Sterke daling WW-uitkeringen

De beroepsbevolking neemt vooral in de leeftijdsklasse 55-64 jaar toe, zo blijkt uit de prognose. De werkgelegenheid stijgt sneller dan het arbeidsaanbod en daardoor neemt de werkloosheid verder af. Het aantal WW-uitkeringen daalt sinds het voorjaar van 2016, na jaren van bijna ononderbroken stijging. De daling zet dit jaar en volgend jaar in hoger tempo door. UWV gaat uit van een afname met 100.000 WW-uitkeringen naar 311.000 uitkeringen eind 2018. De snelle daling is mogelijk doordat minder mensen een uitkering hoeven aan te vragen en de kans op werk vanuit de WW toeneemt.

Aantal vacatures op hoog niveau

In 2017 en 2018 ontstaan jaarlijks rond de 900.000 vacatures. De meeste vacatures ontstaan in de grootste sectoren: de detailhandel, zorg & welzijn en de horeca. Vacatures ontstaan doordat bedrijven weer kunnen uitbreiden en meer mensen wisselen van baan. Het groeiende aandeel 55-plussers op de arbeidsmarkt drukt het aantal baanwisselingen enigszins. De arbeidsmobiliteit ligt bij deze leeftijdsgroep lager dan gemiddeld.

Bron: UWV