Bijna de helft van de Nederlanders (45%) besteedt het vakantiegeld dit jaar aan vakantie*. Huishoudens besteden hun vakantiegeld echter steeds vaker aan huishoudelijke uitgaven, het aflossen van schulden en leningen en het aanvullen van tekorten op de lopende rekening. Dit blijkt uit de vakantiegeldenquête van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Als mensen op vakantie gaan, besteedt bijna een kwart (22%) hier minder geld aan dan vorig jaar. Als voornaamste reden hiervoor wordt aangegeven dat ze minder te besteden hebben of dat ze moeten bezuinigen.

1.500 euro voor grootste vakantie
Meer dan de helft van de respondenten weet (nog) niet hoeveel ze dit jaar uitgeven aan de grootste vakantie. Ruim een derde weet dat wel en geeft hier gemiddeld ruim 1.500 euro aan uit. Voor deze vakantie wordt vakantiegeld, spaargeld en geld van de lopende rekening gebruikt. Van degenen die dit jaar minder uitgeven aan vakanties omdat ze moeten bezuinigen, zal 37% zijn vakantiegeld uitgeven aan de vakantie. Het vakantiegeld wordt besteed aan het aflossen van schulden (26%), aan huishoudelijke uitgaven (17%), het aanvullen van tekorten op lopende rekeningen (23%) en het achter de hand houden voor het geval het inkomen gaat dalen (26%).

Vakantiebegroting werkt
Van de respondenten bedenkt 30% niet van tevoren hoeveel ze aan hun vakantie willen besteden. Het merendeel (61%) maakt wel een vakantiebegroting. Meer dan de helft hiervan geeft ongeveer hetzelfde uit aan de vakantie als ze begroot heeft. Van de respondenten met een inkomen tot 1500 euro netto per maand, geeft 54% aan dat ze het (heel) erg vinden als ze meer uitgeven dan begroot. Voor deze groep met een inkomen beneden modaal is het maken van een begroting van groot belang.

Het Nibud adviseert dan ook om van tevoren een begroting te maken. Zo kan men zich financieel op de vakantie voorbereiden en kan er daarnaast gekeken worden waar het vakantiegeld het meest nodig is. Zo kan men er dan bewust voor kiezen het te gebruiken voor vakantie of voor het aflossen van schulden of het aanvullen van het huishoudgeld.

Minder gespaard dan in 2009
Ten opzichte van vorig jaar zeggen er minder mensen op vakantie te gaan: 88% in 2009 en 80% in 2010. Ook is er een kleinere groep die zijn vakantiegeld uit zal geven aan de vakantie zelf (49% in 2009 en 45% in 2010). Vaker dan vorig jaar is men van plan het vakantiegeld uit te geven aan het aflossen van schulden en leningen (13% in 2010, 8% in 2009). Een ander groot verschil is het percentage van de ondervraagden dat het vakantiegeld op de spaarrekening wil zetten: dit jaar is dat 24 procent en vorig jaar was dat 34 procent.

De enquête
De dataverzameling is verricht door Survey Sampling International, waarbij door 500 panelleden een vragenlijst is ingevuld. De panelleden vormen een representatieve weergave van de beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar. Het veldwerk is verricht van in de laatste week van april en de eerste week van mei.

Bron: Nibud.nl