De jaar-op-jaar groei van de kredietverlening van de Nederlandse banken is in december 2009 verder afgenomen. Ten opzichte van de voorafgaande maand daalde de kredietverlening aan niet-financiële bedrijven in Nederland met EUR 4,3 miljard. Dat betekent dat per saldo meer krediet werd afgelost dan er nieuw werd opgenomen. Dit blijkt uit de nieuwste monetaire cijfers die door DNB zijn gepubliceerd.

Al in november vorig jaar vertoonde de zakelijke kredietverlening van Nederlandse banken een lichte daling (700 miljoen euro). Deze ontwikkeling zette zich in december voort; de relatieve daling van het bij bedrijven uitstaand krediet ten opzichte van november 2009 kwam uit op – 1,3%. De daling in december blijkt zich voor te doen in kredieten met een looptijd korter of gelijk aan een jaar (afname van 5 miljard euro). Dit zijn kredieten met name bedoeld voor de financiering van voorraden en werkkapitaal. Daarentegen lieten langlopende leningen (looptijd langer dan vijf jaar) in december een stijging zien van ruim 1 miljard euro (overeenkomend met het maandgemiddelde in 2009).

De daling in de laatste maand van het jaar betreft in overwegende mate een seizoenseffect. Door krediet af te lossen reduceren bedrijven hun schuldpositie op de eindejaars balans. Dit betreft voornamelijk rekeningcourant krediet, waarop bedrijven flexibel kunnen aflossen.

Bron: De Nederlandse Bank