Het verduurzamen van woningen naar gemiddeld label A in 2030 is voor woningcorporaties niet haalbaar. Dat concludeert het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in een onderzoek naar verduurzaming. ‘De berekeningen van het waarborgfonds laten het nu ook zien: woningcorporaties hebben onvoldoende financiële armslag voor al hun opgaven. Toch blijft het kabinet belastingen verhogen’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder. In de gesprekken over het Klimaatakkoord heeft Aedes aangedrongen op halvering van de verhuurderheffing. Het WSW bevestigt dat deze ingreep in de belastingdruk investeringen in verduurzaming mogelijk maakt.

Corporaties willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen met de verduurzaming van hun woningen. Maar dat mag niet ten koste gaan van hun kerntaak: het zorgen voor voldoende en betaalbare huizen. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordeelt of investeringen die corporaties willen doen financieel verantwoord zijn.

Naar energielabel A

Het WSW berekende hoeveel extra geld corporaties nodig hebben als al hun sociale huurwoningen in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. Daarvoor zouden alle corporaties samen de komende 5 jaar 6,9 miljard extra moeten lenen. Voor maar liefst 55 corporaties zijn de benodigde extra investeringen niet haalbaar. Bij 27 corporaties is het zelfs de vraag of zij de investeringen die zij al gepland hebben in verduurzaming kunnen waarmaken. Laat staan dat zij extra leningen af kunnen sluiten.

‘Het WSW heeft daarbij nog niet eens rekening gehouden met het geld dat corporaties nodig hebben om ook extra huizen te bouwen’, aldus Norder. ‘Terwijl daar op het moment schreeuwend behoefte aan is. En het heeft voor corporaties prioriteit hun huren betaalbaar houden. Het is principieel geen optie om de verduurzaming van sociale huurwoningen te betalen over de rug van onze huurders.’

Uit het onderzoek van WSW blijkt ook dat het voor 164 corporaties financieel onmogelijk is om tot 2030 investeringen te doen, zodat hun woningen in 2050 gasloos zijn.

Halveren verhuurderheffing

Aedes blijft erop wijzen dat het kabinet met de mond belijdt dat ze betaalbare huurwoningen, nieuwbouw en verduurzaming belangrijk vindt, maar intussen de belastingdruk op corporaties opvoert. Dat is niet met elkaar te rijmen. Het WSW rekende varianten door van verlaging van de belastingdruk op corporaties. Als een nieuwe belasting (ATAD) voor corporaties niet door zou gaan, zou dat corporaties meer financiële armslag geven.

Maar volgens het WSW zet vooral halvering van de verhuurderheffing zoden aan de dijk wanneer het gaat om de betaalbaarheid van investeringen in duurzaamheid en een gezonde financiële positie van corporaties. Dat sluit aan bij de voorwaarde die is opgenomen in de uitgangspunten voor een Klimaatakkoord. Een substantiële verlaging van belastingen voor corporaties is nodig om het mogelijk te maken dat zij hun huren betaalbaar houden en voortvarend werken aan nieuwbouw en verduurzaming.

Bron: Aedes