Om na te gaan in hoeverre door overheidsorganisaties algoritmen worden ingezet heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een vragenlijst opgesteld en uitgezet onder ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen. Hierbij gaat het specifiek om ‘intelligente’ algoritmen die worden ingezet voor productie of onderzoek en de basis vormen voor besluiten over personen of anderszins impact hebben op een persoon of groepen personen. CBS is gevraagd om de ingevulde vragenlijsten te analyseren en samen te vatten in een rapport (PDF, 19 pagina’s).

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: CBS