Het adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind is een goede eerste stap. Maar om te zorgen dat beschermingsbewind echt een onderdeel wordt van de keten van ondersteuning van de inwoner, is er meer nodig. Dat staat in onze reactie op het concept-wetsvoorstel hierover.

 

Op grond van input van onze leden het concept wetsvoorstel adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind, geven we de ministeries van SZW en JenV een aantal aandachtspunten mee voor de nadere uitwerking, met als gezamenlijk doel om:

 • in goede samenspraak tussen rechtbanken, bewindvoerders en gemeenten te komen tot de best passende dienstverlening voor kwetsbare inwoners met financiële problemen
 • het adviesrecht haalbaar en (financieel) uitvoerbaar te laten zijn zodat onze leden het passende aanbod kunnen bieden aan hun inwoners.

 

Vijf randvoorwaarden

 

Ons advies impliceert enthousiasme met de nodige randvoorwaarden en aandachtspunten voor de nadere uitwerking. Het adviesrecht is een goede eerste stap. Maar om te zorgen dat beschermingsbewind echt een onderdeel wordt van de keten van ondersteuning van de inwoner, is er meer nodig.

 

Het is van belang om het functioneren van het gehele systeem in ogenschouw te nemen. Om die reden geven wij de ministeries van SZW en JenV vijf fundamentele randvoorwaarden mee waaraan moet worden voldaan om het adviesrecht te laten slagen.

 1.  Een breed bestuurlijk gesprek en afspraken maken over het stelsel van beschermingsbewind en schuldhulpverlening. Waarbij we ingaan op:
  a) de ketensamenwerking tussen gemeenten, rechtbanken, bewindvoerders en verwijzende partijen
  b) financieringsstructuur (via de bijzondere bijstand)
  c) de (controle, rekening en verantwoording op) kwaliteit van bewindvoering
  d) binnen de brede context van de brede schuldenaanpak en de gemeentelijke schuldhulpverlening.
 2. Sterkere regierol voor gemeenten is noodzakelijk. Wij adviseren daarom om de adviesrol van de gemeente voorafgaand aan het indienen van het verzoek bij de Rechtbank te beleggen.
 3. Wij verzoeken tot een onafhankelijk onderzoek naar de financieringsstructuur van beschermingsbewind. Wij willen de opdracht gezamenlijk en interbestuurlijk vormgeven. Daarbij verzoeken we met klem om een gedegen onderzoek te doen naar de verwachte uitvoeringskosten van dit wetsvoorstel, voor gemeenten en andere betrokkenen in de keten (zoals de rechtspraak).
 4. Leg de status van het gemeentelijk advies helder vast. Wij pleiten voor een zwaarwegend gemeentelijk advies. Eventueel afwijken van het advies dient door de kantonrechter gemotiveerd te worden.
 5. Zorg voor een eenduidige werkwijze en kom met een afwegingskader en modeladvies op basis van de praktijkervaringen tussen gemeenten, bewindvoerders en de rechtspraak.

Samen naar een uitvoerbaar wetsvoorstel

 

Wij zullen met de betrokken departementen in gesprek treden en wij gaan er vanuit dat voor de totstandkoming van het finale wetsvoorstel gebruik wordt gemaakt van onze kennis, expertise en netwerken.

 

Om zo in gezamenlijkheid met de Raad voor de Rechtspraak, branches van bewindvoerders en het Rijk een gedegen, (financieel) uitvoerbaar en haalbaar wetsvoorstel op te zetten dat bijdraagt aan de beleidsdoelen en de uitvoeringspraktijk én de best passende vorm van ondersteuning aan kwetsbare inwoners.

 

Meer informatie

 

Hieronder vindt u de brief incl. een uitgebreide bijlage aan de ministeries van SZW en JenV.

 

Zie ook:

 

Bron: VNG