De VNG onderschrijft de resultaten uit het rapport ‘Hoe eerder, hoe beter’ over vroegsignalering van de Nationale ombudsman. Vroegsignalering is bij uitstek een gedeelde verantwoordelijkheid. De VNG ziet een grote bereidwilligheid bij gemeenten om samen met ketenpartners grote stappen voorwaarts te zetten.

De VNG onderschrijft belang van de aanbevelingen

De Nationale ombudsman geeft aan dat de inzet rond vroegsignalering per gemeente kan verschillen. Verder wordt geconcludeerd dat, voor de 10 onderzochte gemeenten, het prioriteren van signalen lastig is, dat het bereik van vroegsignalering beperkt is en dat er weinig zicht is op welke aanpak werkt. De aanbevelingen aan gemeenten uit het rapport zijn vierledig; maak persoonlijk contact met de burger, verzamel data en evalueer de werking van vroegsignalering, zorg voor kennis en expertise bij medewerkers en versterk de samenwerking met vastelastenpartners. De VNG onderschrijft het belang van deze aanbevelingen.

Gemeenten investeren in doorontwikkeling en vroegsignalering

Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering door de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voor gemeenten een wettelijke taak en breed omarmd door gemeenten. Zonder extra financiële middelen vanuit het rijk. Diverse gemeenten investeerden ook voor de wettelijke verplichting al in vroegsignalering.

Door het uitwisselen van gegevens komen signalen van betalingsachterstanden eerder bij gemeenten terecht. Gemeenten werken toe naar het versterken van ondersteuning aan inwoners met financiële zorgen. Daarbij is flexibiliteit nodig om in te spelen op lokale initiatieven en maatwerk te bieden om zo te komen tot de beste dienstverlening aan inwoners; ondersteuning op maat waarbij de inwoner centraal staat.

De VNG ziet een grote bereidwilligheid bij gemeenten om te participeren in experimenten, landelijke bijeenkomsten en het samenwerken op kennis en ervaring om vroegsignalering verder te versterken en door te ontwikkelen. Het is van belang om alle opgedane ervaringen mee te nemen in de aankomende wetsevaluatie. De VNG levert daar graag een bijdrage aan.

Routekaart Financiële Zorgen

De VNG kiest voor een effectieve en integrale aanpak met o.a. de Routekaart financiële zorgen. De routekaart ondersteunt gemeenten om uitvoering te geven aan het voorkomen en oplossen van schulden, waaronder vroegsignalering. Tegelijkertijd biedt het gemeenten een solide basis en om daar waar het nodig is maatwerk te bieden, van elkaar te leren en uit te wisselen wat effectief is om op voort te bouwen. Samen met gemeenten, lokale en landelijke ketenpartners vult de VNG de routekaart de komende tijd verder aan.

Integrale samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheid

We zijn ons bewust van het belang van een goede samenwerking met de ketenpartners, waaronder vastelastenpartners. De komende tijd zetten we onze samenwerking voort. We werken samen aan het totale proces, van sociaal incasseren door de vastelastenpartners, tot de wijze van prioriteren en het optimaliseren van bereiken van inwoners. Vroegsignalering vraagt, zoals de VNG ook in 2021 in de impactanalyse heeft aangegeven, bij uitstek om een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een goede balans tussen benodigde tijd, inzet en middelen, zodat we dit succesvol een stap verder kunnen brengen.

Bron: VNG