• Alhoewel het aantal bedrijven in Nederland dat rapporteert over hun klimaatinspanningen toeneemt, heeft de meerderheid nog een lange weg te gaan om te voldoen aan de eisen die hiervoor gaan gelden.
  • Met name bij het inzichtelijk maken van hun inspanningen om maatregelen te treffen en de kwaliteit van de rapportages is nog ruimte voor verbetering.

Dit blijkt uit de Klimaatbarometer 2022, het derde jaarlijkse onderzoek van accountants- en adviesorganisatie EY naar de mate waarin bedrijven in Nederland rapporteren over hun inspanningen om bij te dragen aan de gestelde klimaatdoelen. Voor deze barometer zijn de geïntegreerde jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en websites van 78 Nederlandse organisaties geanalyseerd. De onderzochte organisaties zijn voor de barometer onderverdeeld naar negen verschillende sectoren binnen de categorieën financiële dienstverleners en fysieke en niet-fysieke goederen en diensten.

Als vertrekpunt voor de toetsing is het raamwerk van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board (FSB) genomen. De elf TCFD-aanbevelingen hebben betrekking op vier thema’s: Governance, Strategie, Risicomanagement en Doelstellingen. Naast de TCFD hebben bedrijven in toenemende mate te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in het Klimaatakkoord, de EU Taxonomy Regulation, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en specifiek voor de financiële sector de EU Sustainable Finance Strategy en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Uitkomsten

De onderzochte bedrijven in Nederland blijken in hun rapportages gemiddeld voor 80 procent aandacht te besteden aan de elf TCFD aanbevelingen. Dat is een verheugend getal en wijst er volgens de onderzoekers op dat bedrijven de uitdagingen op het gebied van klimaat serieus nemen. Echter, de kwaliteit van de gegeven informatie houdt (nog) niet over. Gemiddeld is er sprake van een score van 39 procent als het aankomt op het voldoen aan de uitgangspunten voor rapporteren over de vier TFCD-thema’s: Governance, Strategie, Risicomanagement en Doelstellingen.

Als we nader kijken naar een van de onderzochte sectoren, de financiële instellingen, dan valt op dat er een groot gat is tussen enerzijds een groep voorlopers (banken/verzekeraars) en anderzijds een groep achterblijvers (vermogensbeheerders). De voorlopers scoren vooral goed op het geven van informatie over Strategie, Risk Management en Doelstellingen. Zij rapporteren in voldoende mate over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering, geven details over hun lange termijnkaders voor het beheren van klimaatrisico’s en geven inzicht in hun klimaatdoelen, historische data en meetmethodes.

Volgens Taco Bosman, partner bij EY en één van de initiatiefnemers van de Klimaatbarometer, ligt de lat hoog voor financiële instellingen: “Een belangrijk uitgangspunt van de TCFD is begrijpen wat de impact is van klimaatscenario’s. Als we voldoen aan het Parijse Klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden dan hebben we de energietransitie omarmd. Dit betekent dat de druk toeneemt op organisaties om op korte termijn maatregelen te nemen. We zien dit terug in de verwachting die de minister van Financiën heeft van de financiële sector om als vliegwiel te fungeren door plannen te presenteren om hun klimaat voetafdruk terug te brengen. Bedrijven zouden zich moeten afvragen welke risico’s en kansen een 1,5 graden scenario op de korte termijn zal hebben op hun bedrijfsvoering en welke doelen ze moeten stellen om hun klimaatbestendigheid te vergroten, bijvoorbeeld in de vorm van Science-Based Net Zero Targets.”

Versnelling is nodig

Uit deze barometer blijkt ook dat het de ondernemingen zijn in de categorie ‘Fysieke goederen en diensten’ die achterlopen. Met name als het aankomt op het publiceren van informatie over de TFCD thema’s Governance en Strategie. “De achterstand bij bedrijven die actief zijn in sectoren als vastgoed, retail, materialen en gebouwen, gezondheidszorg en consumentengoederen is kritiek. De CSRD gaat vanaf 2024 wettelijk gelden voor 50.000 bedrijven in de Europese Unie met tenminste twee van de volgende criteria: meer dan 250 werknemers, een balans van 20 miljoen euro en een netto omzet van 40 miljoen euro. Het baart ons zorgen dat een groot aantal bedrijven nog onvoldoende voortgang heeft geboekt om tijdig aan die verplichtingen te kunnen voldoen,” aldus Bosman.

Bron: Ey.com