De werkveldconferentie Eerlijke Griffierechten behandelde het vraagstuk van de te hoge griffierechten voor lage vorderingen. Kamerleden, vertegenwoordigers vanuit het werkveld en een viertal prominente sprekers wisselden met elkaar van gedachten over oplossingen voor de hoge griffierechten. De noodzaak werd breed onderschreven. De discussie richtte zich op de door de sprekers aangedragen alternatieven en de (on)wenselijkheid van een budget neutrale oplossing.

MKB de dupe

Fried Kaanen, vicevoorzitter van MKB-Nederland onderstreepte de noodzaak van een goed werkend betalings- en rechtssysteem voor de ca. 1.8 miljoen ondernemingen in Nederland. ‘Barrières om toegang te krijgen tot het recht zorgen ervoor dat de stok achter de deur (om te betalen) ontbreekt’. Eerlijke griffierechten moeten gerelateerd zijn aan de vordering. Die verhouding is momenteel zoek, in het bijzonder voor vorderingen tot € 2.500,-

Toegang tot het recht is een grondrecht

Henk Naves sprak namens de Raad voor de Rechtspraak over de toegang tot het recht als grondrecht. Elke Nederlander moet zijn recht kunnen halen, onafhankelijk van de dikte van zijn portemonnee. Dat is in de grondwet vastgelegd. Waar in het Kamerdebat een budget neutrale oplossing als randvoorwaarde geaccepteerd werd, merkte Naves op dat daarbij vraagtekens gezet mogen worden. Voor de inschakeling van politie en brandweer is immers ook geen vergoeding verschuldigd. De politieke discussie richt zich nu primair op de kosten, maar laat de maatschappelijke baten waaronder normhandhaving en het onderhoud van ons collectieve geweten buiten beschouwing.

Snel en laagdrempelig

Digitalisering is nodig om de Rechtspraak verder te versnellen, hoewel al 97% van alle verstekzaken bij het Kanton binnen zes weken tot een vonnis komen. De rechtspraak kan laagdrempeliger worden als het griffierecht afhankelijk gesteld wordt van gedaagde, in plaats van de eiser. Vaak is de eiser een rechtspersoon, waarvoor een hoog griffierecht geldt. Als dat bij veroordeling op een natuurlijk persoon, de schuldenaar, wordt verhaald, zou het lagere griffierecht voor natuurlijke personen moeten gelden. In plaats van € 476 is dan € 226 verschuldigd bij een vordering vanaf € 500.

Belang van eerlijke griffierechten

Tom Barkhuysen (Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht) wees op het risico van eigenrichting als de toegang tot het recht belemmerd wordt. Waarbij hij tevens pleitte voor een integrale benadering van de problematiek waarbij ook de kosten van juridische bijstand worden betrokken. Een WODC-onderzoek naar de motieven om al dan niet naar de rechter te gaan toont onder meer uit dat kosten en belang bij lagere hoofdsommen niet in balans zijn.

Een betere tariefbenadering

Tijs Rotmans (the Pricing Company) presenteerde verschillende manieren om eerlijker met de griffierechttarieven om te gaan. Vanuit het perspectief van de schuldeiser én de schuldenaar. Daarnaast zette hij vraagtekens bij de door de Minister in het Kamerdebat gebruikte argumenten om de huidige griffierechten te handhaven. Tijs pleitte voor een tariefmodel in lijn met de Wet Incasso Kosten. Gebaseerd op een percentage van de hoofdsom voorkomt dat ongewenste grensgevallen en respecteert het de relatie tussen kosten en belang.

Constructieve discussie

Dagvoorzitter Krijn van Beek begeleidde vervolgens een constructieve discussie tussen de Kamerleden en het werkveld. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en de gebruikte presentatie worden als referentie gedeeld via de website www.eerlijkegriffierechten.nu

Meer informatie?

Voor aanvullende informatie kunt contact zoeken met Dick Kruiswijk (voorzitter VCMB) via info@eerlijkegriffierechten.nu of op onze website www.eerlijkegriffierechten.nu
Eerlijke griffierechten is een initiatief van Deurwaardersbelangen.Nu, Kredietbank Nederland, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, MKB-Nederland, Nederlandse Orde van Advocaten, Verbond van Credit Management Bedrijven, de Vereniging van Incasso- en procesadvocaten en Vereniging Voor Credit Management.

Bron: VCMB