Op grond van de nieuwe Wet minimumuurloon komt er een uniform minimumuurloon voor bedrijven en hun werknemers. Op dit moment verschilt het minimumuurloon van sector tot sector. Waar normaal 40 uur per week wordt gewerkt is het uurloon € 8,96 (bruto). Waar een werkweek van 36 uur is, is het minimumuurloon € 9,95 (bruto). Na invoering van de wet is er ongeacht de normale arbeidsduur een uniform minimumuurloon.

In zijn advies constateert Actal dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de regeldrukgevolgen van deze wijziging niet volledig in beeld heeft gebracht. Zo vermeldt de toelichting niet dat met een uniformering van het uurloon de discussies tussen werkgever en inspecties over de toepassing van de regelingen zullen afnemen. Ook is het niet meer nodig dat de inspectie een onderzoek bij werkgevers verricht naar de normale arbeidsduur, als die niet in de cao of een daarmee vergelijkbare regeling is vastgelegd. Ook zijn de gevolgen voor de regeldruk niet berekend. Actal adviseert de minister van SZW om de regeldrukgevolgen alsnog goed en volledig in beeld te brengen. Om de eenmalige regeldruk beperkt te houden adviseert Actal om de noodzakelijk herziening van de loonkostensubsidie samen te vallen met de jaarlijkse herziening als gevolg van de aanpassing aan de indexering van de minimumlonen.

Bron: Adviescolleg toetsing regeldruk (Actal)