Deze maand zijn in respectievelijk de Eerste Kamer en de Tweede Kamer stukken besproken die betrekking hebben op incassokosten die in de toekomst in rekening mogen worden gebracht.

Het eerste stuk betreft de behandeling van een e-mailbericht van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) van 18 november 2011 en een brief van de Vereniging voor Credit Management en het Verbond van Credit Management Bedrijven (VVCM/VCMB) van 5 september 2011 inzake het wetvoorstel “Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte” beter bekend als de wet incassokosten (WIK).

De WIK regelt de hoogte van de incassokosten die aan consumenten en bedrijven in rekening mogen worden gebracht. Tevens wordt in de wet beschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan. De Eerste Kamer wil eerst zien hoe de nieuwe regeling in de praktijk uitwerkt. Op basis daarvan kan de WIK al dan niet worden bijgesteld zoals wordt verzocht door de NVI en daarnaast de VVCM en het VCMB. Meer informatie vindt u in het kamerstuk nadere memorie van antwoord

Het tweede stuk betreft de omzetting naar nationale wetgeving van de Europese richtlijn voor het bestrijden van betalingsachterstanden bij handelstransacties ook wel bekend als de Late Payment Directive. De tweede kamer publiceerde op 16 februari 2012 een officiele bekendmaking “Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties”

Conform het wetsvoorstel zijn overheidsinstanties in de toekomst verplicht om een betalingstermijn van maximaal 60 dagen te hanteren. Bij overschrijding van deze betalingtermijn is de schuldeiser gerechtigd om minimaal € 40 aan kosten plus de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ook bevat het wetsvoorstel een aantal aspecten inzake de betalingstermijn tussen bedrijven.  Klik hier voor meer informatie.

Beide wetsvoorstellen zijn een goede stap voorwaarts om de heffing van incassokosten wettelijk te reguleren. Dit schept voor alle betrokken partijen duidelijkheid.

 

Bron: www.creditexpo.nl