Over het schrappen van de inkomensgrenzen was geen enkele discussie. Alle aanwezige Kamerleden waren het eens met deze maatregel, die de armoedeval in de regeling aanpakt. Het schrappen van de inkomensgrenzen zorgt ervoor dat mensen die iets meer gaan verdienen, bijvoorbeeld doordat ze (extra) gaan werken, niet direct het recht op huurtoeslag verliezen. Aedes heeft hier ook voor gepleit. De coalitiepartijen hopen hiermee bovendien de arbeidsparticipatie te stimuleren.

KAN-bepaling

Daarnaast debatteerden de Kamerleden over het schrappen van de zogenaamde KAN-bepaling, die zorgt dat de huurtoeslag sneller stijgt wanneer het inkomen achterblijft. Deze koppeling tussen toeslag en inkomensontwikkeling vervalt met het schrappen van de KAN-bepaling. Volgens minister Ollongren is dat precies de bedoeling. Koopkrachtcompensatie is volgens de minister iets om te regelen via de minister van SZW en niet via de huurtoeslag. Ollongren vindt dat de huurtoeslagregeling eenvoudiger wordt als de KAN-bepaling vervalt.

Aedes wees er eerder al op dat de kwestie of iemand de huur kan betalen niet zozeer afhangt van de stijging van de huur, maar vooral van de stijging van het inkomen. Door de KAN-bepaling worden huurders daar nu automatisch voor gecompenseerd. Dat leidt tot minder betaalrisico’s. In het debat droeg de oppositie dit punt ook aan als argument om de KAN-bepaling te behouden. Vooral over de gevolgen voor de allerlaagste inkomens bestaan zorgen. Op korte termijn (2019) blijven de effecten beperkt, maar wat het voor de langere termijn betekent is op dit moment nog onduidelijk.

Moties

Naast het debat over het wetsvoorstel dienden Kamerleden ook verschillende moties in. Eén van de moties, van Beckerman (SP), ging over de huurtoeslag voor meerpersoonshuishoudens. In tegenstelling tot eenpersoonshuishoudens krijgen zij geen huurtoeslag over het hoogste stukje huur (tussen de aftoppings- en liberalisatiegrens). Dat is gek, omdat juist grotere huishoudens vaak minder te besteden hebben. Paul Smeulders (GroenLinks) diende een motie in om bij verdere vereenvoudigingsmaatregelen de betaalrisico’s voor mensen in de sociale huursector te verminderen. Aedes steunt deze moties van harte.

Het wetsvoorstel is op 11 september 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. De motie van Paul Smeulders is ook aangenomen. In deze motie roept de Kamer het kabinet op om ervoor te zorgen dat vereenvoudigingen in de huurtoeslag leiden tot minder betaalrisico’s voor mensen in de sociale huursector.

De motie van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer kreeg ook de steun van de Kamer. Hij vraagt het kabinet om een onderzoek naar welke groepen mensen problemen hebben met het betalen van hun woonlasten, en wat mogelijke oplossingen voor deze problemen zijn.

De KAN-bepaling vervalt met ingang van 1 januari 2019. De inkomensgrenzen voor de huurtoeslag vervallen per 1 januari 2020. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel voor wijziging van de huurtoeslag nog dit jaar goedkeuren.

Bron: Aedes