Het inkorten van de looptijd van schuldhulpverleningstrajecten leidt vooralsnog niet tot een verkorting van de termijn van de schuldenbewinden. Tot deze conclusie komt de expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap, een overlegorgaan van rechters.

Op 1 juli trad de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) in werking. Onderdeel van de vernieuwde wet is het inkorten van de looptijd van schuldhulpverleningstrajecten, waardoor de vraag rees of dit ook moest leiden tot een verkorting van de termijn van schuldenbewinden.

Nog onvoldoende duidelijk

Omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe de wetswijziging in de praktijk zal uitwerken, is vooralsnog afgesproken om de reguliere vijfjaarstermijn van de schuldenbewinden niet te wijzigen. Totdat hierover meer duidelijkheid bestaat, zijn er voor de kantonrechter voldoende mogelijkheden om toezicht te houden op het verloop van het schuldenbewind. Hierbij kan ook rekening worden gehouden met de mogelijke invloed van de verkorting van schuldentraject op het bewind en kan de kantonrechter daarop ingrijpen als dit nodig is, bijvoorbeeld bij de driejaarsevaluatie of de controle van de jaarlijkse rekening- en verantwoording. Daarnaast hebben de betrokkene en de bewindvoerder de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om opheffing van de maatregel.

In januari 2024 wordt opnieuw bekeken of het gewenst is om de termijn van het schuldenbewind te verkorten. Voor meer informatie over de vernieuwde procedures met betrekking tot de Wsnp, kunt u terecht op rechtspraak.nl.

Bron: Rechtspraak.nl