Maar de rechtbanken maken er een potje van.

Dat is de uitkomst van de Meet & Learn met als centraal thema twee jaar WIK. Op 30 oktober 2014 kwamen 30 credit management professionals voor een door Ultimoo Group en VVCM georganiseerde Meet & Learn sessie bij elkaar om ervaringen te delen als het gaat om de invoering van de WIK.

Nadat Antoon Smits van Eneco het spits had afgebeten en Junior Brandenburg van Ultimoo en Jolanda Bergsma van Incassade hieraan hun ervaringen hadden toegevoegd volgde er een interessante discussie. Deze discussie werd voorafgegaan aan een enquête onder de deelnemers. In de enquête werd op basis van 15 vragen getoetst hoe het gevoel aangaande de WIK is. Gezien vanuit het standpunt van de debiteur, de schuldeiser en de samenleving in het algemeen. De enquête leverde te verwachten uitkomsten maar ook verrassende tegenstellingen op.

Uitkomst enquête

Debiteuren

 • 76% van de groep vindt dat debiteuren met de WIK beter af zijn
 • 62% vindt dat debiteuren nu minder kosten betalen
 • Echter 83% is ervan overtuigd dat er nu meer debiteuren zijn die kosten betalen

wik_debiteuren

De conclusie zou kunnen zijn dat de individuele debiteur beter af is, aan de andere kant zijn er dus wel meer debiteuren die eerder worden geconfronteerd met kosten. Was dit echt de bedoeling van de WIK? Op zich houdt het in dat het gemis aan kosten bij het individu wordt gecompenseerd door een grotere groep. Al met al toch een bijzondere uitkomst.

 Schuldeisers

 • 33% vindt dat schuldeisers met de WIK beter af zijn.
 • Slechts 16% geeft aan dat schuldeisers hun incassoproces met de inkomsten van WIK kunnen bekostigen.
 • 79% van de schuldeisers wordt niet sneller betaald door invoering van de WIK.
 • 30% van de schuldeisers belast de maximale kosten van de WIK al na de eerste gratis herinnering door.
 • 58% geeft aan dat zaken nu sneller doorgaan naar een deurwaarder.

wik_schuldeisers

De conclusie hier zou kunnen zijn dat door de WIK de kosten van het proces nu niet volledig  terecht komen bij de veroorzakers, immers de inkomsten dekken de kosten niet. Het principe de vervuiler betaalt is hierdoor niet van toepassing en je zou toch willen dat dit wel zo is. Met name de gratis eerste herinnering zorgt voor gewenning, debiteuren kunnen ongestraft te laat betalen en men ziet dan ook een toename van het aantal 1e herinneringen en daarmee een vertraagd betaalgedrag. Uiteindelijk denkt de meerderheid dat zaken sneller naar een deurwaarder gaan en dus dat voor die debiteuren de kosten stevig toenemen. Was dit de bedoeling van de wetgever?

Algemeen

 wik_algemeen

 • 58% denkt dat de WIK helder is voor debiteuren, dit is maar voor 46% van de schuldeisers het geval.
 • 64% geeft aan dat het incasso proces door invoering van de WIK is verslechterd.
 • 87% van de ondervraagden vindt dat de rechtelijke macht er een potje van maakt en de WIK niet klip en klaar toepast.
 • Slechts 29% vindt dat de WIK goed is zoals deze is, 71% zou dus nog wel verbeteringen willen aanbrengen.

Kortom een verdeelde uitkomst over de helderheid van de WIK. Deze verwarring is grotendeels toe te schrijven aan de onbegrijpelijke manier van handelen van rechters die ondanks duidelijke uitspraken elders toch vaak weer anders beslissen. Met name het feit dat alleen dagvaarden voor incassokosten onmogelijk is gebleken maakt volgens sommigen dat de wet zijn doel mist. Als het door (deels) afwijzen van kosten en zelfs matigen van proceskosten niet kan worden ingespeeld op wanbetaling van de kosten dan zal dit op termijn een averechts effect hebben.

De uitkomsten van de enquête liet in de plenaire discussie veel ruimte voor uiteenleggende standpunten. Standpunten vaak weer gekoppeld aan (financiële) belangen. Volledige consensus kon dan ook niet worden verkregen op één punt na: de rechtelijke macht moet nu een duidelijk standpunt innemen dat overal wordt toegepast.

De enquete is nu gehouden onder een select gezelschap, om meer input te verkrijgen heeft Ultimoo Group de enquete nu ook online gezet. In de maand november zal via verschillende kanalen worden gevraagd om deze in te vullen zodat we in december met een nieuwe (of misschien wel dezelfde) analyse kunnen komen. Meedoen? Ga dan naar: WIK enquête online 

Bron: Ultimoo Group