Voor partijen die incassohandelingen verrichten voor derden gaan er regels gelden die bij moeten dragen aan de kwaliteit van incassodienstverlening. De wet gaat ervoor zorgen dat er eisen worden gesteld aan vakbekwaamheid, inzichtelijkheid van de vordering, omgangseisen, informatievoorziening, inrichting van werkzaamheden, administratie en klachtenbehandeling.

Voor wie?

Onder de incassodienstverleners worden diegenen verstaan die zich bedrijfsmatig bezighouden met buitengerechtelijke incasso werkzaamheden en die namens derden schulden innen bij consumenten (woonachtig in Nederland) of nadat een vordering aan hen is doorverkocht. De Wki geldt ook voor de incassodienstverleners die deze diensten verrichten naast andere werkzaamheden.

Waarom is deze wet ontstaan?

Consumenten met schulden worden zo beter beschermd en schuldeisers hebben meer duidelijkheid over de werkzaamheden die zij van incassodienstverleners kunnen verwachten. Bij sommige incassodienstverleners deden zich onprofessionele praktijken voor die voor de Nederlandse maatschappij niet toelaatbaar zijn. Door deze wet zullen incassodienstverleners een kwaliteitsslag en een verdere professionalisering doormaken. Incassodienstverleners zullen –in verschillende mate- aanpassingen in hun bedrijf moeten doen om aan de eisen van de Wki te kunnen voldoen en te worden opgenomen in het incassoregister.

Registratie bij Justis

De screeningsautoriteit Justis is verantwoordelijk voor de screening van de buitengerechtelijke incassobureaus en het beheer van het incassoregister. De incassodienstverleners moeten zich binnen een jaar na inwerkingtreding registreren bij Justis waar een tarief voor geldt. Voor nieuwe incassodienstverleners (vanaf de inwerkingtreding van de wet) geldt dat zij zich direct moeten registreren. Het register is openbaar en voor iedereen in te zien.

Nico Rijnbende (Justis): “Gelet op de doelstelling van de Wki vervult een register die toegankelijk is voor iedereen, een belangrijke informatiefunctie in de samenleving.”

Toezicht door Inspectie van Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het toezicht op incassodienstverleners en kan handhaven wanneer incassodienstverleners zich niet aan de regels houden. Vanaf de inwerkingtreding van de Wki is het toezicht vooral gericht op informeren, stimuleren en (waar
nodig) interveniëren.

Clemijns Voogt (Inspectie JenV): “Informeren door het publiceren van informatie of het beantwoorden van vragen van incassodienstverleners. Stimuleren via bijvoorbeeld het publiceren van een toetsingskader waarin staat hoe incassodienstverleners het beste kunnen voldoen aan kwaliteitseisen en waar de Inspectie op let bij een controle. Waar nodig intervenieert de Inspectie via handhaving. Dat betekent dat we een waarschuwing kunnen uitdelen of bij (ernstige) overtredingen bijvoorbeeld een boete of dwangsom kunnen opleggen.”

Streefdatum aangepast

De streefdatum van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening is gewijzigd naar 1 maart 2024. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet was 1 januari 2024. Helaas is dit niet haalbaar. Op dit moment wordt het advies van de Raad van State nog verwerkt. Het uitwerken van de laatste details duurt langer dan verwacht. Hoewel een snelle inwerkingtreding van de wet gewenst is, is het ook belangrijk dat betrokkenen tijdig kennis kunnen nemen van het Besluit kwaliteit incassodienstverlening en de Nadere Toelichting waarin de opmerkingen van de Raad van State zijn verwerkt.

Barend Sluijter (ministerie van JenV): “We streven er naar om de Wki op 1 maart 2024 in werking te laten gaan. We willen bij de verdere uitwerking blijven luisteren naar de inbreng van marktpartijen en hen tijdig informeren zodat zij goed weten waar ze aan toe zijn.”

Meer informatie

Op 7 november 2023 zijn het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid en Justis aanwezig met een stand bij de Credit Expo en verzorgen zij gezamenlijk een presentatie en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De komende periode volgt meer duidelijkheid over de wettelijke normen en financiële gevolgen voor de sector en volgen meer informatiemomenten.

Klik hier om u aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo Nederland 2023 (gratis toegang als u tot de doelgroep behoort).