Voor de meeste huurders gaat op 1 juli de huur alleen omhoog met het inflatiepercentage van 1,6 procent. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 228 woningcorporaties. Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Daarmee laten we zien dat het voor ons prioriteit nummer 1 is om onze huren betaalbaar te houden. En dat is gelukt. In weerwil van de hogere belastingen die het kabinet oplegt aan corporaties.’

In 2018 lag de huurstijging nog iets (0,1 procent) boven inflatie. Bij 18 procent van corporaties stijgt de huur gemiddeld met iets meer dan inflatie, bij 40 procent met minder dan inflatie. De gemiddelde huur van een corporatiewoning was eind vorig jaar 538 euro per maand. De huren bij woningcorporaties zijn gemiddeld 73 procent van de maximale huur op basis van het puntensysteem.

‘Huren betaalbaar houden’

Woningcorporaties sloten eind 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord met de Woonbond, met als doel om huren betaalbaar te houden. Norder: ‘Zo nemen vertegenwoordigers van corporaties en huurders samen hun verantwoordelijkheid om de huren betaalbaar te houden. Juist voor bewoners die het niet zo breed hebben. Dat was onder de huidige omstandigheden niet makkelijk. Het kabinet legt woningcorporaties steeds hogere belastingen op, maar wij willen die niet afwentelen op huurders. Consequentie is wel dat onze investeringen in nieuwbouw en verduurzaming de komende jaren keihard teruglopen.’

Meer ruimte voor lokaal huurbeleid

Het Sociaal Huurakkoord biedt meer ruimte om lokaal huurbeleid af te spreken. Uitgangspunt is dat de huren maximaal met inflatie stijgen. Maar als er ergens meer geld nodig is voor investeringen kunnen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente samen afspreken de huren met maximaal 1 procent extra te verhogen.

2019: overgangsjaar

Aedes overlegt met Woonbond en het ministerie van BZK hoe de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Er is namelijk nog wet- en regelgeving van kracht die botst met afspraken uit het akkoord. ‘De enquête laat zien dat corporaties dit jaar al in de geest van het Sociaal Huurakkoord handelen. De huurstijging ligt in de sector gemiddeld op inflatie. Bij een beperkt aantal corporaties steeg de huur met iets meer dan inflatie, bij anderen juist minder. Eén op de vier corporaties heeft al huren bevroren of verlaagd bij huurders die relatief te duur wonen’, aldus Marnix Norder.

Afspraken in Sociaal Huurakkoord

 

  • De huren van corporaties stijgen gemiddeld maximaal met inflatie. Corporaties hebben de mogelijkheid bij sommige huizen de huur iets meer of minder te verhogen.
  • Bij huurders met een relatief hoge huur wordt de huur tijdelijk niet verhoogd en in sommige gevallen tijdelijk verlaagd.
  • Corporatie, huurdersorganisatie en gemeente kunnen samen afspreken om de huren met maximaal 1 procent extra te verhogen als er ter plekke meer geld nodig is voor investeringen.
  • Woonlasten van huurders gaan niet omhoog na verduurzaming van de woning.

Bron: Aedes