Vandaag hebben Zuidweg & Partners, PLANgroep en incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn een nieuwe dienstverlening gelanceerd: My Financial Support (MFS). MFS verzorgt een vroegtijdig interventie- en regietraject dat moet voorkomen dat schuldenaren met bemiddelbare schulden onnodig in een minnelijk of wettelijk schuldhulpverleningstraject terecht komen.

Ondanks de aantrekkende economie hebben nog steeds veel Nederlanders problematische schulden of dreigen daarin verzeild te raken. Als incasserende partij kon Flanderijn dan weinig anders doen dan schuldenaren te verwijzen naar de gemeente voor hulpverlening. Toelating tot gemeentelijke schuldhulpverlening kent echter veel drempels, zoals ook de Ombudsman recentelijk vaststelde. Schuldenaren melden zich niet of te laat en daardoor ontstaan uiteindelijk problematische schulden die kunnen leiden tot loonbeslagen en zelfs huisuitzetting. Ook Zuidweg & Partners en PLANgroep (professionals op het gebied van schulden en betalingsoplossingen voor particulieren en bedrijven) ervaren al jarenlang dat schuldenaren veel te laat bij schuldhulpverlening terecht komen.

Om sneller en effectiever te kunnen ingrijpen, hebben Zuidweg & Partners, PLANgroep en Flanderijn daarom MFS ontwikkeld. Met deze dienst wordt binnen enkele weken de omvang van het schuldprobleem in kaart gebracht en wordt de schuldenaar naar het juiste loket of de beste oplossing begeleid. De kosten worden gedragen door de schuldeiser, die daarmee de kans op een geslaagde schuldenoplossing en dus betaling van de vordering aanzienlijk vergroot.

MFS wordt aangeboden aan opdrachtgevers van Flanderijn. Directielid Michel van Leeuwen: “We merken dat een toenemend aantal klanten zoals banken, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en woningcorporaties onvoldoende capaciteit hebben om zelf met een passende oplossing te komen voor schuldenaren die wel willen, maar niet kunnen betalen. Gevolg is dat iedereen door dezelfde incassomolen gaat, terwijl er vaak wel degelijk bereidheid is om meer te differentiëren en maatschappelijk verantwoord te incasseren. MFS maakt het voor deze partijen mogelijk dit beleid handen en voeten te geven.”

Halt toeroepen aan problematische schulden

Doorverwijzing naar MFS vindt plaats door medewerkers van Flanderijn die bij de dossierbehandeling stuiten op situaties waarin de schuldenaar (dit kan ook een bedrijf of zzp’er zijn) op geen enkele manier meer aan zijn betalingsverplichtingen kán voldoen en bereid is met MFS aan de slag te gaan. Op basis van een telefonische intake en het invullen van een digitaal vragenformulier onderzoekt MFS of er sprake is van een bemiddelbare schuldensituatie. Er volgt dan een advies aan Flanderijn, die op haar beurt de opdrachtgever adviseert over het te volgen traject. Dat kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn, het benaderen van andere schuldeisers voor een allesomvattende regeling of een coaching-traject. Ook verwijzing naar de gemeentelijke schuldhulpverlening kan een optie zijn, waarbij MFS ervoor zorgt dat de schuldenaar aan alle door de gemeente gestelde eisen voldoet. Dit voorkomt onnodige vertraging in het hulpverleningstraject.

Volgens Van Leeuwen staat bij MFS preventie voorop en worden waar mogelijk kostbare en onnodige procedures voorkomen. “Ik denk dat ik namens alle drie de initiatiefnemers spreek als ik zeg dat er snellere en meer concrete oplossingen geboden moeten worden aan particulieren en bedrijven die in problematische schuldensituaties verzeild dreigen te raken. Onze gedeelde visie is dan ook: er moet een halt worden toegeroepen aan de toename van het aantal problematische schulden. Die zijn namelijk in niemands belang”, aldus Van Leeuwen.

Verkeerde beslissingen

Het wordt steeds duidelijker dat vroegtijdig ingrijpen de sleutel tot succes is in de schuldenproblematiek. Van Leeuwen: “In een pas verschenen rapport van de WRR komt duidelijk naar voren dat schuldenaren met problematische schulden bij de hand genomen moeten worden. Ze overzien zelf het probleem vaak niet meer en nemen hierdoor de verkeerde beslissingen. MFS neemt de rol van regisseur op zich, zodat er weer beslissingen worden genomen die bijdragen aan een oplossing. En schuldeisers hebben binnen enkele weken duidelijkheid en houden grip op de interventie.”

Wil je meer weten over My Financial Support? Neem dan contact op met mede-initiatiefnemer Jacqueline Zuidweg via 06-55738730.

Bron: Credit Expo / Zuidweg & Partners