Ondanks de economische tegenwind heeft incasso- en gerechtsdeurwaarderdersorganisatie Flanderijn ook in 2012 haar groei weten te continueren.

Het gemiddelde aantal nieuwe dossiers per maand groeide van 23.578 naar 26.734 en de totale omzet steeg met 10 procent van ruim 39 miljoen euro in 2011 naar 43 miljoen euro in 2012. In totaal bracht Flanderijn vorig jaar 213.000 exploten uit. Dit is eveneens een stijging van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Op veel fronten stegen in 2012 de volumes. Zo was er sprake van een forse stijging in het aantal betekeningen (40 procent) en steeg ook het aantal in behandeling zijnde incasso-opdrachten met 6 procent van 300.000 naar 315.000. De te incasseren hoofdsommen stegen eveneens: van 879 miljoen euro in 2011 naar een kleine 1 miljard euro in 2012. Die stijging wordt overigens grotendeels veroorzaakt door de grote portefeuille restschulden in het kader van hypotheekschulden.

Wel was er een forse afname te constateren in het aantal dagvaardingen (-23 procent) en het aantal woningontruimingen (-10 procent). Die laatste afname hangt samen met feit dat veel woningverhuurders maatregelen hebben genomen om het aantal woningontruimingen te verminderen. Ook bij huurachterstanden wordt steeds vaker vroegtijdig ingegrepen. Overigens wijkt dit af van de landelijke trend waarin het aantal woningontruimingen juist toeneemt. In 2012 bouwde Flanderijn de landelijke organisatie verder uit met de aanbouw van een nieuwe kantoorvleugel in Rotterdam van 1100 m2 en een nieuwe kantoorlocatie in Heerenveen. Het perstoneelbestand kwam in 2013 uit op 600 medewerkers.

Ongewenste ontwikkeling

De afname van het aantal dagvaardingen baart Flanderijn zorgen. Niet omdat dit minder werk betekent voor Flanderijn maar wel omdat duidelijk is dat vooral in het MKB steeds minder opdrachtgevers het risico nemen om te gaan procederen voor vorderingen tussen 500 euro en 1.500 euro. Gerechtsdeurwaarder en directievoorzitter Tom van Eck: “De trend die we vorig jaar constateerden heeft zich doorgezet. Onder de nieuwe Wet Griffierechten burgerlijke zaken betalen rechtspersonen beduidend meer griffierecht dan natuurlijke personen. Daarnaast is het griffierecht explosief gestegen. Dit brengt voor ondernemers een forse toename van de lasten en procesrisico’s met zich mee. MKB’ers kiezen er massaal voor om dit soort vorderingen dan maar af te schrijven. Een ongewenste ontwikkeling. Ten eerste hebben MKB’ers het al lastig, ten tweede komt de rekening uiteindelijk te liggen bij de goed betalende consument.”

In het wetsvoorstel kostendekkende griffierechten zou het onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersonen verdwijnen en zou er een aangepast tarief komen waardoor procederen voor MKB’ers goedkoper zou worden. Dit wetsvoorstel is echter door de minister van Veiligheid & Justitie ingetrokken. Van Eck: “Of de Tweede Kamer nog iets aan de perverse effecten van de verhoging uit 2010 gaat doen is onduidelijk. We kunnen constateren dat onze eerdere waarschuwingen niet door politiek en stakeholders zijn opgepakt.”

Nieuwe dienstverlening

Het jaar 2012 stond voor Flanderijn in teken van de bouw van de nieuwe vleugel aan het hoofdkantoor in Rotterdam en het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening die zich vooral richt op de fase voordat vorderingen in handen worden gegeven van incassobureaus of deurwaarders. Directielid Michel van Leeuwen: “We zien dat we te maken hebben met een steeds grotere groep schuldenaren die wel willen, maar niet kunnen betalen. Dan ligt het voor de hand om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om de vordering uiteindelijk toch te kunnen incasseren zonder dat dit met extra kosten gepaard gaat.

Steeds meer schuldenaren hebben behoefte aan advies en ondersteuning zoals budgetcoaching of budgetbeheer. Hoewel het niet onze core business is, kunnen we daar als gerechtsdeurwaarder voor een deel bij helpen, bijvoorbeeld door nauw samen te werken met een partij die thuis is in schuldhulpverlening en begeleiding van mensen met schulden. Eind 2012 hebben we samen met Plangroep het bedrijf DebtSupport opgericht dat zich richt op vroegsignalering van schulden en het oplossen daarvan. Eind mei 2013 wordt deze onderneming officieel gelanceerd.’

Bron: www.creditexpo.nl