Een klant die een rekening niet op tijd betaalt wordt na verloop van tijd overgedragen aan een incassobureau of deurwaarder. Zowel voor de schuldeiser als voor de klant leidt dit (te) vaak tot onnodig bijkomende kosten, verder escalerende betalingsproblemen en een verstoorde of verbroken leverancier-klantrelatie. BringWay wil er toe bijdragen, dat betalingsproblemen niet onnodig escaleren en wil klantbehoud stimuleren. Dit doen zij door zo vroeg mogelijk de reden van onbetaalde facturen te achterhalen en daar snel met een juiste oplossing op in te springen.

Door schuldeisers, consumenten en (schuld)hulpverleners via het BringWay platform bij elkaar te brengen kunnen oplossingen efficiënt tot stand komen. In dit interview spreek ik met Maurits Smit, directeur van BringWay, over ontwikkelingen van het afgelopen jaar en toekomstige ontwikkelingen voor BringWay.

Hoe is het afgelopen jaar gegaan met BringWay?

Maurits: “We zaten vorig jaar nog aan het begin van de oprichtingsfase, dus er is veel gebeurd. In april 2018 is het eerste deel van het platform opgeleverd en daar wordt actief gebruik van gemaakt. Ondertussen zijn al tienduizenden consumentenvorderingen met een waarde van enkele miljoenen in het platform aangemeld en hebben zich ruim 1.800 schuldhulpverleners aangesloten. We verzorgen voor de schuldeiser, consument en schuldhulpverlener snelle en efficiënte communicatie, geven inzicht in betalingsachterstanden en zorgen voor de totstandkoming en bewaking van betalingsregelingen en andere afspraken.

Wij zijn vorig jaar begonnen met een focus op vroegsignalering. Met name op het gebied van privacy geeft dit echter de nodige uitdagingen. We hebben daarom besloten de processen iets anders in te richten om zeker te zijn dat we aan alle privacy wetgeving voldoen. We richten ons daarbij nog steeds vooral op de voorkant, waarbij het ons streven is om in een zo vroeg mogelijk stadium partijen “rond de tafel” te krijgen, informatiedeling en snelle communicatie te begeleiden en faciliteren en escalerende kosten te voorkomen.

We willen vooral die mensen helpen die zelf ook echt geholpen willen worden, maar zonder de expliciete dreiging van incasso. We proberen naar duurzame oplossingen te zoeken, waar de consument en schuldeiser het meeste bij gebaat zijn. Wij zitten feitelijk precies in het gebied tussen de niet-willers en het schuldhulpverleningsmoment. Op initiatief van de schuldeiser streven we ernaar om uiteindelijk een totaaloplossing voor de consument met betalingsachterstanden uit te werken, dus niet alleen voor de achterstanden die wij al kennen, maar alle uitstaande betalingsachterstanden.

We zijn er trots op dat we in september 2018 de ISAE 3402 verklaring hebben verkregen. Dit is dé internationaal erkende standaard voor het implementeren, controleren, bijhouden en verbeteren van bedrijfsprocessen en – systemen.

Sinds oktober zijn we ook ISO 27001 gecertificeerd. Deze standaard betreft het beveiligen, vertrouwelijkheid en integriteit van informatie.”

Wat zijn actuele ontwikkelingen bij BringWay?

Maurits: “Zoals eerder gezegd zijn al veel partijen aangesloten bij BringWay en zijn tienduizenden vorderingen aangemeld in het platform.

Vanuit de platform-gedachte zijn we nu in gesprek met maar ook op zoek naar partners die aanvullende diensten en expertise via het platform willen aanbieden. Dit zal het platform verder versterken en de effectiviteit van de aanpak van betalingsachterstanden nog verder vergroten.

Verder hebben we besloten om zelf ook aanvullend op het online platform diensten te gaan verlenen, die hier logischerwijs uit voortvloeien. Hierbij kunnen we desgewenst consumenten met betalingsachterstanden op verzoek van de schuldeiser rechtstreeks benaderen. Het doel is te achterhalen wat de reden is van onbetaalde facturen zodat we op basis van deze informatie de meest geschikte en relevante vervolgacties en oplossingen kunnen bepalen.

Uiteindelijk is het streven om met het BringWay platform en aanverwante diensten een centraal punt te creëren waarbij schuldeisers, consumenten en schuldhulpverleners een breed scala aan zaken rondom het oplossen van betalingsachterstanden zo veel mogelijk in één keer kunnen regelen.”

Wat is het verschil tussen BringWay en een incassobureau?

Maurits: “Het grootste verschil zit hem met name in het dwangmatige karakter en de kostenverhogende maatregelen die incassobureaus opleggen. Daar is bij ons geen sprake van. BringWay is van mening dat iedereen zijn facturen moeten betalen; echter, in bepaalde gevallen is incasso niet de juiste oplossing maar wordt hierdoor het probleem juist groter. Wij geloven juist dat het vooruitzicht op een niet onnodig kostenverhogende oplossing in het belang is voor alle partijen. Daarom is onze aanpak erop gericht om de partijen uit te nodigen snel en makkelijk met elkaar te communiceren, informatie te delen en de meest kansrijke oplossing met elkaar af te spreken. Wij begeleiden en faciliteren hierbij.

Een ander belangrijk onderscheid is, dat wij nooit zullen overgaan tot het kopen van de vordering. Het eigendom van de vordering blijft dus altijd bij de schuldeiser. Om die reden hebben wij ook geen belang bij het afdwingen van een betaling op de korte termijn, maar juist naar het zoeken van een duurzame oplossing voor de lange termijn. Bij incasso is het vaak zo als je er vroeg bij bent de kans dat je alles incasseert relatief groot is. Maar ben je er (te) laat bij, dan is de kans dat je niets krijgt vrij groot. Wij proberen hierin dus een goede balans in te vinden. Ook brengen we geen kosten, zoals rente- of incassokosten, in rekening, omdat we van mening zijn dat dit de problemen vaak alleen maar verergert.

Anders dan een incassobureau proberen wij bovendien vorderingen te bundelen. Dit betekent dat in geval van meerdere betalingsachterstanden zowel de schuldeisers als de consument een totaaloplossing wordt geboden waarbij gestreefd wordt naar een realistisch voorstel die rekening houdt met alle (bekende) achterstanden. Zowel voor de consument als voor de schuldeisers leidt dit op de lange termijn tot een beter resultaat.”

Wie betaalt uiteindelijk voor deze dienstverlening?

Maurits:”De opdrachtgever c.q. de schuldeiser. Als de vordering op ons platform wordt geregistreerd dan vragen wij een bedrag en elke maand dat het dossier bij ons nog in behandeling is betaalt de schuldeiser ons een kleine bijdrage. De gedachte is dat wij de kosten per dossier zo laag mogelijk proberen te houden voor iedere schuldeiser afzonderlijk. Omdat er in veel gevallen meerdere schuldeisers betrokken zijn per dossier is het effectiever en goedkoper om door één partij naar het totaaloverzicht te laten kijken dan dat iedere partij afzonderlijk moet kijken met afzonderlijke en beperkte inzichten. De grootste winst voor de schuldeiser is dat hij veel minder mankracht nodig heeft en tegelijkertijd een sneller en beter resultaat bereikt. Tot nog toe hebben we ervaren dat de FTE besparing voor de opdrachtgever minimaal 50% bedraagt.”

Wat voor type schuldeisers gaan met BringWay in zee?

Maurits: “Wij richten ons vooral op leveranciers van duurzame of primaire producten en/of diensten, zodat we ook vrij zeker weten dat de aangeleverde data correct zijn. Dan kun je denken aan energieleveranciers, zorgverzekeraars, woningcorporaties maar ook telecomaanbieders. Het betreft dus leveranciers die maandelijks voor hun klanten een factuur opmaken. Zodra dergelijke vaste lasten niet betaald worden is dit vaak een aanwijzing dat er iets aan de hand is. De schuldeisers die met ons samenwerken kiezen bewust voor een maatschappelijk bewuste aanpak van het probleem van betalingsachterstanden met als doel deze efficiënt en kosteneffectief op te lossen en een tevreden klant te behouden.”

Hoe zijn over het algemeen de reacties van opdrachtgevers op het BringWay plafform?

Maurits: “We krijgen veel positieve reacties. Onze opdrachtgevers zien ook het probleem dat traditionele incasso met zich meebrengt. Op het moment dat consumenten richting problematische betalingsacherstanden gaan, gaat er vaak veel tijd en geld in zitten. Opdrachtgevers willen die kant liever niet op en zijn er vaak ook administratief en organisatorisch niet op ingesteld. BringWay biedt hen dan de oplossing omdat het speciaal is ingericht voor deze specifieke situaties. Bovendien zijn we continu in ontwikkeling met bestaande en nieuwe diensten en ook dit wordt goed ontvangen. We zoeken gericht naar oplossingen voor schuldeisers én consumenten, om zo ook bij te dragen aan de lange termijn ontwikkeling van de klantrelatie.”

Kun je al iets over de tot nu toe behaalde resultaten vertellen?

Maurits: “De winst zit enerzijds in tijds- en kostenbesparing aan de kant van de schuldeiser. Een klant met schulden en ernstige betalingsproblemen is vaak erg arbeidsintensief en dus kostbaar. Bij een van onze opdrachtgevers is het aantal FTE’s die zich met dit soort complexe zaken bezighielden teruggegaan van van 12 naar 2. Anderzijds heeft ook de consument er voordeel bij, want voor hem of haar wordt voorkomen dat er hoge gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan, waardoor de (betalings)problemen juist groter worden in plaats van afnemen.”

Hoe zie je de toekomst?

Maurits: “Het is natuurlijk belangrijk om nog meer partijen te vinden die zich bij het platform willen aansluiten, in het bijzonder schuldeisers. Maar ook zijn we steeds op zoek om met dienstverleners samen te werken die voor consumenten nieuwe en innovatieve oplossingen voor het oplossen van betalingsproblemen bedacht hebben. Tenslotte blijven we met ons eigen ontwikkelteam het platform steeds verder verbeteren.

Tot nog toe hebben we dankzij ons gespecialiseerde team en eigen ontwikkelcapaciteiten snel efficiënte oplossingen weten te ontwikkelen voor complexe problemen. Dit biedt ons de flexibiliteit snel in te springen op markteisen en wensen van opdrachtgevers. Dit wil ik vasthouden en verder uitbouwen. Ik ben overtuigd van het feit dat we als maatschappij escalerende en problematische betalingsachterstanden op een heel andere manier moeten gaan benaderen dan in het verleden. Alle betrokken partijen hebben daar een verantwoordelijkheid en rol in. Samenwerking is cruciaal. BringWay wil daarin een voortrekkersrol vervullen.”
.
Wilt u meer weten over het BringWay platform? BringWay is als exposant aanwezig op Credit Expo 2018 op donderdag 8 november aanstaande in het NBC te Nieuwegein. U vindt BringWay bij standnummer EH 44. Mis het niet en registreer u nu via: https://www.creditexpo.nl/event/registreren !

Bron: Credit Expo