De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft als wettelijke taak om een goede beroepsuitoefening te bevorderen en de vakbekwaamheid van de leden te verhogen. Om het inzicht in de branche te vergroten heeft de KBvG In februari 2018 in een reglement een lijst van gegevens vastgesteld die halfjaarlijks door de leden geleverd moet worden.

Voor de uitvoering van de gegevensverwerking heeft de KBvG samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gezocht. Dit heeft geleid tot een eerste levering van gegevens aan het CBS in juli en augustus 2018. Uit evaluatie van deze eerste resultaten kwam naar voren dat de lijst van gegevens moest worden uitgebreid en verbeterd. In het geactualiseerde reglement gegevensverstrekking 2019 door de leden van de KBvG (21 juni 2019) zijn de nieuwe gegevens en definities vastgelegd.

In de publicatie (PDF, 14 pagina’s) wordt bij de resultaten onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote gerechtsdeurwaarderkantoren. Dit onderscheid is gemaakt op basis van de bruto-jaaromzet (W&V). Kleine kantoren hebben een omzet van maximaal 1 miljoen euro per jaar, de middelgrote van meer dan 1 miljoen tot en met 10 miljoen euro en grote kantoren hebben een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro. De gerechtsdeurwaarderskantoren hebben in het geval het kantoor uit meerdere locaties bestaat of onderdeel is van een samenwerkingsverband zelf de eenheid gekozen waarover gerapporteerd wordt. Een aantal kantoren heeft de gevraagde gegevens voor het totaal van een gehele cluster in één opgave verstrekt, terwijl anderen per locatie of onderdeel apart gegevens aangeleverd hebben. Dit heeft consequenties voor de indeling van kantoren naar omzetgrootte.

In totaal heeft het CBS gegevens van 143 van de 149 actieve kantoren of clusters ontvangen en verwerkt. De kantoren die ontbreken worden ingeschat op basis van hun gegevens over de voorgaande periode. Alle kantoren zijn bij het reglement Gegevensverstrekking van de KBvG verplicht om gegevens binnen de gestelde deadline aan te leveren. Gegevens, die later binnen komen, worden toegevoegd voor tijdreeksen in toekomstige publicaties. Dat betekent dat de gegevens over de eerste 6 maanden van 2019, deze periode wordt aangeduid als 2019H1, in dit rapport de status voorlopige hebben en in de volgende rapportage mogelijk worden bijgesteld.

Gegeven het respons percentage van 96% kan verwacht worden dat de bijstellingen klein zullen zijn.

Bron CBS / KBvG