De rechtspraak geeft aan dat zij middenin de samenleving wil staan. Zij heeft ingezien dat de samenleving behoefte heeft aan een vorm van digitale geschilbeslechting.

Geschilbeslechting is de wijze waarop een geschil door een buitenstaander (in dit geval de rechtspraak) tot een einde kan worden gebracht. Tot voor kort bestond deze wijze van geschilbeslechting nog niet. In het najaar van 2013 zijn enkele kantonrechters echter begonnen met het digitaal behandelen van zaken. In dit artikel licht ik deze ontwikkeling toe.

Het grootste voordeel van deze digitale procedure is de snelheid daarvan. De kantonrechter doet namelijk binnen acht weken uitspraak, waarbij een mondelinge behandeling als uitgangspunt wordt genomen. Op dit moment wordt veelal niet binnen acht weken een beslissing gemaakt. Onze ervaring is dat dit vaak langer duurt.

Voorlopig doen alleen de kantonrechters van de rechtbanken in Rotterdam (inclusief Dordrecht) en Oost-Brabant (Den Bosch en Eindhoven) hieraan mee.

Eenvoudige civiele zaken

Het betreft overigens relatief eenvoudige civiele zaken, omdat uitvoerig onderzoek door de kantonrechter in digitale zaken niet mogelijk is. De rechtspraak geeft aan dat in dit kader kan worden gedacht aan vermogensrechtelijke geschillen, zoals incassozaken. Er is echter wel één voorwaarde: beide partijen dienen in te stemmen met een digitale afhandeling en bovendien moeten zij op voorhand afstand doen van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, mocht de beslissing van de kantonrechter tegenvallen.

Uiteindelijk beslist de kantonrechter of het geschil zich voor een digitale procedure leent. Mocht de zaak te ingewikkeld zijn, dan zal deze worden doorverwezen naar een reguliere kantonrechter.

Werkwijze

De griffiekosten moeten worden betaald zodra het verzoekschrift digitaal is ingediend. Verzending van stukken vindt plaats via de website van de rechtspraak. Alle betrokkenen bij een zaak kunnen de voortgang altijd digitaal volgen. Komt het tot een beslissing, dan zal de uitspraak ook digitaal worden verstuurd.

Gefaseerde invoering

Op dit moment is de rechtspraak bezig om deze vorm van digitale geschilbeslechting gefaseerd in te voeren. In het najaar van 2013 is men kleinschalig begonnen met zaken die door rechtsbijstandverzekeraars worden aangeleverd. Of deze procedure op dit moment veel wordt gebruikt en wat de ervaringen zijn, is nog onbekend. Er zitten namelijk nog best een aantal juridische haken en ogen aan. Ik blijf deze ontwikkeling in ieder geval op de voet volgen.

Het is de bedoeling dat de digitale kantonrechter in het voorjaar van 2014 toegankelijk wordt voor anderen, waaronder ondernemingen zelf of bijvoorbeeld advocaten. U hoeft zich dus niet bij te laten staan door een gemachtigde en/of advocaat. Of dat ook verstandig is, laat ik even in het midden. Tot slot moet worden opgemerkt dat de digitale kantonrechter onderdeel is van een groter programma om de rechtspraak in de komende jaren te digitaliseren.

Hoe dit er precies uit gaat zien is nog onduidelijk, maar Bierens Incasso Advocaten juicht het toe dat de rechtspraak met haar tijd mee gaat en digitaal procederen mogelijk maakt!  

Bierens Incasso Advocaten schrijft met regelmaat vakgerelateerde artikelen. Wilt u meer lezen? Bekijk alle publicaties op blog.bierens-incasso-advocaten.com