Gemeenten moeten voortaan na een verzoek tot schuldhulp binnen vier weken tot actie overgaan. Dat moet resulteren in een individueel plan waarin ook de omstandigheden waaronder de schulden zijn ontstaan onder de aandacht worden gebracht. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA).

Wettelijke taak

De aanpak wordt een wettelijke taak voor de gemeenten. In de praktijk verschilt de manier waarop hulp nu wordt geboden aan mensen met problematische schulden sterk van gemeente tot gemeente.

In het wetsvoorstel staan de belangrijkste voorwaarden die moeten leiden tot een effectievere aanpak van de schuldhulpverlening. Maar mensen die ‘er al jaren een potje van maken’ kunnen volgens Klijnsma ook door gemeenten geweigerd worden voor een hulpverleningstraject. Ook als iemand nog te veel problemen heeft om van een verslaving af te komen, kan de toegang tot de hulpverlening ontzegd worden.

PvdA-kamerlid Hans Spekman spreekt van een ‘ontzettend goed’ voorstel. Hij is vooral blij dat er een einde komt aan de vrijblijvendheid van de aanpak. Spekman wijst erop dat er gemeenten zijn die al jaren hun stinkende best doen, maar dat van een gestroomlijnde aanpak tot dusver geen sprake was.

‘Iedereen kan met schulden te maken krijgen. Zeker in tijden van economische crisis’, zegt Klijnsma. De hulp aan mensen die diep in de schulden zitten, moet volgens haar meer worden toegesneden op de individuele clint, maar ook op specifieke groepen als ex-gedetineerden en dak- en thuislozen toepasbaar zijn. Ook persoonlijke schulden van mensen die voortvloeien uit de beindiging van een onderneming komen onder voorwaarden voor minnelijke schuldhulpverlening in aanmerking.

Gemeenteraad

Het is aan de gemeenteraad om een plan vast te stellen voor uitwerking van de integrale schuldhulpverlening, vergelijkbaar met de manier waarop dat is gebeurd bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Op preventie gerichte activiteiten en ook nazorg om nieuwe schulden te voorkomen moeten deel uitmaken van de gemeentelijke plannen.

Klijnsma: ‘Waar het om gaat is om in goed overleg met elkaar een traject uit te stippelen hoe mensen van problematische schulden afkomen zonder in allerlei juridische procedures terecht te komen. Het is vaak het beste om dat ‘minnelijk’ op te lossen. Instemming van de schuldeisers is daarbij essentieel. Belangrijk is heldere afspraken te maken, waarbij alle partijen weten waar ze aan toe zijn.’

Moratorium

De staatssecretaris hoopt het definitieve wetsvoorstel nog voor het eind van dit jaar aan te bieden aan de Tweede Kamer. Spekman mist in het voorstel nog wel het verplicht instellen van een zogenoemd moratorium. Dat betekent dat de schulden worden stilgezet als iemand een aanvraag voor schuldhulpverlening doet, en de schuld dus niet meer kan oplopen door bijvoorbeeld incassokosten. ‘Daar ga ik in de Kamer voor ijveren.’

Bron: www.allepersberichten.nl