Ruim 82% van de personen die zijn toegelaten tot de schuldsanering, haalt schuldenvrij de eindstreep. Een beperkt deel van deze huishoudens krijgt na verloop van tijd weer nieuwe schulden. Dit blijkt uit de Monitor 2014 over de werking van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Opvallend is dat het aantal gezinnen met schulden in Nederland stijgt, maar dat de Wsnp niet vaker wordt ingezet als saneringsmiddel. De cijfers over de Wsnp laten een stabiel beeld zien: het aantal aanvragen, de afhandeling van aanvragen, profielen van schuldenaren en de uitstroom uit de regeling zijn nauwelijks veranderd ten opzichte van 2013.

Ook het gebruik van de zogenoemde dwangmiddelen (moratorium, dwangakkoord) en hoger beroep (tegen een afwijzing van het verzoek om toelating of een tussentijdse beëindiging) vertonen geen grote schommelingen.

Toegang versterken

Bij onder meer gemeenten waren er in 2014 meer aanvragen voor schuldhulpverlening dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd slaagden er minder schuldregelingen en is het aantal aanvragen voor de wettelijke schuldsanering via de Wsnp niet toegenomen. Om de toegang tot de Wsnp te verbeteren voert de Raad voor Rechtsbijstand overleg met diverse partijen die in het veld van problematische schulden actief zijn.

Recidive na schone lei is beperkt

Het aantal personen dat de Wsnp succesvol doorliep, steeg in 2014 naar ruim 82%. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar recidive bij mensen die een schone lei hebben gekregen. Daaruit blijkt dat het aantal personen dat nieuwe schulden krijgt beperkt is. Bij minder dan 20% ontstonden nieuwe betalingsachterstanden. Hierbij was niet altijd sprake van nieuwe schulden, aangezien de betaalachterstanden beperkt in omvang waren.

Positieve beleving schuldenaren

Het merendeel van de mensen die de Wsnp hebben doorlopen, is positief over de rol van de rechter, de verkregen informatie en het functioneren van de bewindvoerder. Schuldeisers die regelmatig met de Wsnp te maken krijgen, kijken neutraal tegen het instrument aan. Het blijkt geen grote impact te hebben op hun invorderingsbeleid.

Monitor Wsnp 2014

De Raad voor Rechtsbijstand monitort de werking van de Wsnp jaarlijks. Het rapport bevat vaste onderdelen en de resultaten van deelonderzoeken die eenmalig of periodiek worden uitgevoerd. Klik hier om de Monitor Wsnp 2014 te bekijken (link naar pdf).

Bron: bureauwsnp.nl