De instroom van nieuwe zaken in de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp) is in 2009 stabiel gebleven op bijna 9.000 zaken. Naar verwachting zal het effect van de economische crisis pas blijken uit de cijfers over 2010.

Dat staat in de zesde monitor Wsnp, die minister Hirsch Ballin van Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ruim zeventig procent van deelnemers rondt een Wsnp-traject af met een ‘schone lei’ en dat blijkt een duurzame oplossing: slechts een klein deel van de schuldenaren krijgt later weer betalingsachterstanden.

De Wsnp is bedoeld om schuldenaren die te goeder trouw zijn en die een problematische schuldenlast hebben die niet minnelijk kan worden opgelost, uitzicht te bieden op een schone lei. Die hoofddoelstelling wordt in ruim 70 procent van de gevallen behaald, blijkt uit de zesde monitor. Het aantal mensen dat jaarlijks met een ‘schone lei’ uit de Wsnp-procedure komt, stijgt licht. Sinds de inwerkingtreding van de wet zijn circa 49.000 schone leien verstrekt en 14.000 gerechtelijke akkoorden gerealiseerd.

Uit een enquete onder bijna 700 ex-schuldenaren, blijk dat 16 procent van de particulieren na afloop van de Wsnp opnieuw in de financiële problemen raakt. Bij (ex-) ondernemers is dat 14 procent. Het gaat dan om betalingsachterstanden van meer dan twee maanden. Bij 39 procent van de schuldenaren bedraagt de betalingsachterstand minder dan € 500,-. Een kwart van de particulieren bleek een vorm van psychosociale of juridische hulp te krijgen. Circa tweederde van de (ex)schuldenaren zegt regelmatig of onregelmatig geld te kunnen sparen.

Instroom Wsnp

Het aantal nieuwe zaken is het afgelopen jaar gestabiliseerd en kwam uit op bijna 9.000. De twee voorgaande jaren daalde het aantal nieuwe zaken nog fors van 15.140 tot 9.200. De onderzoekers merken daarbij op dat de Wsnp fungeert als uiterste middel en het effect van de economische crisis met vertraging doorwerkt in de instroom van de Wsnp. De eerste effecten waren pas merkbaar vanaf oktober 2009. Het percentage afgewezen schuldsaneringsverzoeken is in 2009 licht gedaald ten opzichte van 2008: 14,8 procent versus 16,4 procent. Omdat dit percentage op hetzelfde niveau ligt als bij eerdere metingen, lijkt het dat de lagere instroom niet wordt veroorzaakt door een strengere beoordeling door de rechter, bijvoorbeeld op basis van de nieuwe toelatingscriteria uit 2008. De onderzoekers constateren dat er nog steeds ruim voldoende bewindvoerders zijn om de instroom van nieuwe zaken op te vangen. Ook de stijging van het aantal nieuwe zaken sinds eind 2009 kan goed worden opgevangen.

Kenmerken van ex-schuldenaren na Wsnp

De groep (ex)schuldenaren die een schone lei heeft gekregen, is tenslotte onderzocht op een aantal kenmerken (inkomstenbron, burgerlijke staat en woonsituatie) een jaar voordat het Wsnp-traject van start ging vergeleken met twee jaar na afloop. De meest significante verschillen zijn dat het aandeel personen met een baan na afloop van de Wsnp licht is gestegen, dat het aandeel personen met een bijstandsuitkering met bijna 5 procent is gedaald, evenals het aandeel personen dat zelfstandig ondernemer is. Er treedt verder een stijging van 5 procent op in het aandeel gescheiden personen. De woonsituatie van de (ex)schuldenaar (koop- of huurwoning) verschilt niet significant voor en na het Wsnp-traject.

Bron: Rijksoverheid.nl